แก้วกระดาษมักเคลือบด้วยแว็กซ์หรือพลาสติกที่ด้านในเพื่อป้องกันของเหลวที่บรรจุซึมผ่านกระดาษ จึงทำให้ไม่สามารถย่อยสลายได้ ถึงแม้กระดาษจะเป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ในขณะที่แก้วที่ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นแก้วทั้งสองชนิดไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แก้วพลาสติกผลิตจากพลาสติกหลายประเภท ได้แก่ โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน โพลิสไตรีน และโพลิอะคริลิก การเลือกใช้งานต้องเลือกให้ลงตัวระหว่างสมบัติที่ต้องการใช้งานและราคาของแก้ว แก้วพลาสติกแต่ละประเภทจะมีสัญลักษณ์ตัวเลขอยู่ในลูกศรสามเหลี่ยมเพื่อบอกชนิดและความสามารถในการนำมารีไซเคิล ส่วนแก้วกระดาษแม้ผลิตจากเยื่อกระดาษ แต่เคลือบด้วยแว็กซ์หรือพลาสติก จึงทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกต้องแยกประเภทพลาสติกให้ชัดเจน และต้องทำความสะอาดก่อน จึงจะสามารถนำมาหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ส่วนแก้วโฟมโพลิสไตรีน แม้จะเหมาะสำหรับบรรจุเครื่องดื่มร้อนเพราะมีความเป็นฉนวนและน้ำหนักเบา แต่การรีไซเคิลไม่ง่ายนัก เพราะหลังจากทิ้ง แก้วโฟมมักแตกเป็นชิ้นเล็กปะปนในสิ่งแวดล้อมและถูกพัดพาไปโดยง่ายด้วยลม เพราะวัตถุดิบที่ใช้ผลิตแก้วโฟมมีสารเบนซีนเป็นองค์ประกอบหลักและมีสารเคมีอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดหมอกควันและส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้แก้วโฟมโพลิสไตรีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2007

โดยสรุปแก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมแตกต่างกัน ดังนั้นเราควรลด เลิกใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือไม่ แล้วหันมาใช้แก้วเซรามิก แก้วโลหะ และแก้วพลาสติกแบบใช้ได้หลายครั้ง

ในแง่ของการลดปริมาณขยะ การลด เลิกใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี แต่ถ้าพิจารณาบางแง่มุมจะพบว่า วัตถุดิบที่ใช้ผลิตแก้วเซรามิก แก้วโลหะ หรือแก้วพลาสติกแบบใช้ได้หลายครั้ง มีราคาสูงกว่ากระดาษและพลาสติกมาก รวมไปถึงเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต และในแง่การทำความสะอาดภาชนะหลังการใช้งาน ต้องใช้สารเคมี น้ำ และพลังงาน ซึ่งยังไม่มีการวิจัยเปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่า ตลอดอายุการใช้งานแก้วแบบใช้ได้หลายครั้งจะใช้พลังงานโดยรวมทั้งหมดมากหรือน้อยกว่าการผลิตและการกำจัดแก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ดังนั้นสิ่งที่สามารถทำเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นการทำความเข้าใจสมบัติและผลกระทบของการเลือกใช้แก้วแต่ละประเภทเพื่อใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การเลือกใช้แก้วประเภทใดประเภทหนึ่ง นอกจากนี้ที่สำคัญหลังการใช้งานจะต้องจัดการให้ถูกต้อง เช่น การแยกประเภทขยะเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย หรือการล้างแก้วแบบประหยัดน้ำและสารเคมี

ที่มา:

ปิยวรรณ ปนิทานเต. "แก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในยุคที่มีการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม" เทคโนโลยีวัสดุ. 70 : 59-64 : กรกฎาคม - กันยายน 2556.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป