คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยน้ำ" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งนอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และทรงได้รับสมัญญานาม "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และ "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก"

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนักประดิษฐ์

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงพระปรีชาสามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ
2. เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยให้เป็นที่รู้จัก
4. เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์คิดค้น
6. เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่นักประดิษฐ์เยาวชนและประชาชนทั่วไปในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์ที่มีความสามารถ และนำผลงานของนักประดิษฐ์ออกเผยแพร่ใช้งานได้อย่างจริงจัง

กิจกรรมในงานวันนักประดิษฐ์

1. นิทรรศการและการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ โปสเตอร์ การฉายวิดีโอ และแสดงสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์
2. การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. การจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประเภททั่วไปและนักเรียน
4. ให้คำแนะนำและบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
5. ให้คำแนะนำการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยด้านทุนอุดหนุน การวิจัยและรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานนักวิจัยยอดเยี่ยม และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น
6. การเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานวันนักประดิษฐ์ นับได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นกำลังใจให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในอนาคต

งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558

การจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งฝีมือคนไทยกว่า 600 ผลงาน และยังได้รับความร่วมมือจาก 14 ประเทศนำผลงานประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการอีกกว่า 100 ผลงาน รวมถึงรางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่น่าสนใจและได้รับรางวัลจากต่างประเทศอีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์แก้ปัญหาและรับมือภัยพิบัติ สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ การศึกษา ความเป็นอยู่สิ่งของใช้งานในครัวเรือนและในชีวิตประจำวัน มีการสัมมมาในหัวข้อต่างๆ เช่น การต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า เทคนิคและวิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำแนะนำการต่อยอดใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ ทั้งการทอผ้า การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธุรกิจเครื่องประดับเงิน สมุนไพรทางเลือก

ตลอดจนการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ เช่น นวัตกรรมกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใช้วิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันเอกลักษณ์ของอัญมณี การแปรรูปซังข้าวเป็นเส้นด้ายธรรมชาติ และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหุ่นยนต์สร้างบ้าน

ที่มา: 1. กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. วันนักประดิษฐ์. เข้าถึงได้จาก http://rrm.nrct.go.th/inventor-day.html (วันที่ค้นข้อมูล : 22 มิถุนายน 2558).
        2. สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์. (2 กุมภาพันธ์ 2558). วช.เปิดงานวันนักประดิษฐ์วันแรก พร้อมชวนชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยและต่างประเทศ. เข้าถึงได้จาก http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNICT5802020010002 (วันที่ค้นข้อมูล : 22 มิถุนายน 2558).
        3. กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์. เข้าถึงได้จาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/feb/feb02-InventorDay.html (วันที่ค้นข้อมูล : 22 มิถุนายน 2558).

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป