เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นในปี 2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างๆ รับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี 2535 ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า Agenda 21

องค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดนโยบายการจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน 5 ประการ ได้แก่
1. การจัดการให้พื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำมากที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกัน
2. การอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำ
3. การควบคุมดูแลการใช้น้ำจากแหล่งต้นน้ำให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณการใช้น้ำของแหล่งปลายน้ำ
4. การจัดการกับปัจจัยอื่นๆ โดยดูแลปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
5. การจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

วันน้ำของโลก ประจำปี 2558

วันที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเนื่องในสัปดาห์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำของโลก ประจำปี 2558 ณ ห้องพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก หน่วยงานทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้สนใจ พร้อมด้วยเยาวชนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน

ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) คือ “Water Sustainable and Development” :น้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำของโลกประจำปี 2558 ตอนหนึ่งว่า น้ำคือปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตทั้งต่อการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านคมนาคม และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศให้สมดุล ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญในการกักเก็บน้ำต่อการดำรงชีพเป็นอันดับแรก รองลงมาคือน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมตามลำดับ ทั้งนี้ ต้องมีการจัดระเบียบแหล่งน้ำใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศ และเส้นทางการไหลของน้ำ ห้ามสร้างสิ่งกีดกวาง บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนตามเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งต้นทุนน้ำเพื่อใช้ทำน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมกับขุดอ่างเก็บน้ำให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยการนำยางพารามาทำแหล่งเก็บน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างของประชากรและสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำ เพราะฉะนั้น ต้องน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในส่วนของรัฐบาลจะดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ข้อดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จะต้องให้ประชาชนเข้าถึงมีน้ำสะอาดใช้ครบทุกพื้นที่ (2) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จะต้องหาแหล่งน้ำให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ต้องวางผังเมืองไม่สร้างที่อยู่อาศัยกีดขวางเส้นทางน้ำ กำหนดผังเมืองอย่างเป็นระบบ (4) การจัดการคุณภาพน้ำ มีการขุดลอกคลองน้ำให้ได้มาตรฐานความลึกประมาณ 3 - 3.5 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ และใช้ประโยชน์จากน้ำในคูคลองรวมถึงการบำบัดน้ำเสียและมลพิษในแหล่งน้ำ (5) การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ สร้างความสมดุลของป่าไม้ และ (6) การบริหารจัดการน้ำต้องดำเนินงานเป็นเอกภาพอย่างบูรณาการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ที่มา: 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ.  22 มีนาคม วันน้ำของโลก World Water Day. เข้าถึงได้จาก http://www.dwr.go.th/news/2/news-2-0-6389.html (วันที่ค้นข้อมูล : 25 มิถุนายน 2558).
        2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. นายกรัฐมนตรี เปิดงานสัปดาห์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Mar58/24Mar_3.php (วันที่ค้นข้อมูล : 25 มิถุนายน 2558).

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป