วัณโรคเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วย 80,000 รายต่อปี และการตายกว่า 10,000 รายต่อปี

วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1882 ดร.โรเบิร์ต คอช (Dr. Robert Koch) ประกาศการค้นพบสาเหตุโรควัณโรคคือเชื้อแบคทีเรีย Tubercle bacillus เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวัณโรคแพร่กระจายทั่วยุโรปและอเมริกาและเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 7 ของประชากร การค้นพบของเขาจึงช่วยเบิกทางการวิเคราะห์คิดค้นวิธีรักษาวัณโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการประกาศของเขา สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) เสนอให้กำหนด 24 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันวัณโรคโลก (World TB Day) อย่างเป็นทางการ เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลกตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี และร่วมกันต่อต้านวัณโรค องค์การอนามัยโลกร่วมกับ IUATLD และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญและรณรงค์ป้องกันร่วมกันต่อต้านวัณโรค

สำหรับวันวัณโรคโลกปี พ.ศ. 2558 นี้ ทาง Stop TB Partnership ได้มี Subtheme ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความสื่อไปถึงทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ไปในทิศทางเดียวกัน คือ “Reach, Treat, Cure Everyone” Theme ภาษาไทย คือ “เข้าถึงทุกราย รักษาหายทุกคน” แปลรวมๆ ได้ว่า “เราจะร่วมกันค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่ยังเหลืออยู่และเป็นปัญหาทั้งหมด ไม่ว่าจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิการรักษาใดๆ มารักษาให้หายขาดทุกๆ ราย” โดยจะใช้ message ดังกล่าวเป็นข้อความหลักในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันวัณโรคโลก (World TB Day) ปี พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ตื่นตัว ตระหนักและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด (Vision) คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ต่อไป

ที่มา: สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แผนการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจำปี 2558. เข้าถึงได้จาก www.tbthailand.org/download/wordtbday.pdf (วันที่ค้นข้อมูล : 25 มิถุนายน 2558).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป