องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันอนามัยโลก (World Health Day) ตรงกับวันที่ 7 เมษายนของทุกปี เพื่อใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ในปี พ.ศ. 2491 องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งแรก โดยการประชุมในครั้งนั้นได้พิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493

ในวันอนามัยโลกปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ทุกประเทศเร่งสร้างความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงโต๊ะอาหาร ในปีนี้องค์การอนามัยโลกขอให้ทุกประเทศให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร กำหนดคำขวัญว่า อาหารปลอดภัยสร้างได้ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร (How safe is your food? From farm to plate, keep it safe)  เนื่องจากทุกปีมีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการบริโภคอาหารปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี  ปีละประมาณ 2 ล้านคน   เฉลี่ยนาทีละ 4 คน ผลกระทบของอาหารที่มีสารเคมีตกค้างระยะยาวคือโรคมะเร็งสูงขึ้นด้วย

ในปี พ.ศ. 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย 4 มาตรการ มาตรการที่ 1  การกำกับดูแลผักผลไม้  ก่อนออกสู่ตลาดภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมมาตรฐานผักผลไม้ที่บรรจุในภาชนะที่นิยมวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างฯ สินค้าเหล่านี้ต้องได้มาตรฐานจีเอ็มพีหรือจีเอ็มพีขั้นพื้นฐาน ผู้จำหน่ายต้องแสดงฉลากและตราสัญลักษณ์ มีรหัสสินค้า ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งวัตถุดิบได้  พัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ผัก ผลไม้ ขยายคณะกรรมการอาหารปลอดภัยลงสู่ระดับเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต  และทุกจังหวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางที่เชื่อมโยงกับองค์การอนามัยโลก มาตรการที่ 2 จัดตั้งศูนย์ประเมินความเสี่ยงภัยสุขภาพจากสารเคมีภาคเกษตรระดับอาเซียน ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อตรวจหาสารเคมีภาคเกษตรตกค้างในผัก ผลไม้   ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรับปรุงค่าระดับความปลอดภัยของสารเคมีที่ตกค้างในผักผลไม้ ให้สอดคล้องกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร พัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อตรวจสารเคมีที่เป็นปัญหาของประเทศ มาตรการที่ 3 ตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานตรวจผักผลไม้ที่ด่านระหว่างประเทศ  มาตรการที่ 4 ความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ควบคุมสารเคมีทางการเกษตรภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเร่งด่วนอีก 2 เรื่อง คือ การจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันอาหารที่จำหน่ายทั้งในและหน้าโรงเรียน การกำกับมาตรฐานร้านอาหาร และร้านอาหารแผงลอยข้างถนน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ชิดประชาชนมาก ได้มอบหมายให้กรมอนามัยเพิ่มการอบรมร้านอาหารที่มีพนักงานเสริฟเป็นแรงงานต่างด้าว การจัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย 12 สายนำร่องใน 12 จังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย 2558 คือตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ เลย เพชรบูรณ์ ลำปาง น่าน ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง เปิดตัวปลายเดือนนี้ พัฒนาร้านอาหารในท่าอากาศยาน 10 แห่งเช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต สุวรรณภูมิ นอกจากนี้จะผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร โดยเฉพาะกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 2551 เพื่อตรวจความปลอดภัย แนะนำร้านอาหารแผงลอย ก่อนออกใบอนุญาต ใบรับรองการแจ้ง รวมถึงการควบคุมดูแลความปลอดภัยอาหารวางจำหน่ายในตลาดนัด ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากในขณะนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพคนไทยทุกระดับ ให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร

ที่มา: 1. วันอนามัยโลก. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/วันอนามัยโลก (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กรกฎาคม 2558).
        2. สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. (8 เมษายน 2558). สธ. เตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัย “ผัก-ผลไม้ บรรจุแพ็ค”. เข้าถึงได้จาก http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=72114 (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กรกฎาคม 2558).

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป