จากการประชุมองค์การสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศทั่วโลก และผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1,500 คน เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งผลการประชุมในครั้งนั้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme : UNEP) ขึ้น เพื่อให้รัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจากการประชุมในครั้งนั้น ไปดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน พร้อมกับประกาศให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

สำหรับปี พ.ศ. 2558 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนด Theme ในการรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ Seven Billion Dreams, One Planet, Consume with Care : 7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable consumption) อันเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐในการนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประยุกต์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อความยั่งยืน รวมถึงนโยบายในการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) อันจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ยกระดับความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับนานาประเทศ โดยเน้นทำให้ประชาชนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และมีโอกาสร่วมเรียนรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมตามประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม สร้างวินัยและจิตสำนึกแก่เยาวชนในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
    1. รางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ
    2. ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
    3. เข็มเชิดชูเกียรติ "พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    4. โล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคเอกชนที่ร่วมโครงการบัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card
    5. รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Hotel ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2557
    6. รางวัลโล่ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ G Upcycle ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2558
2. พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การงดใช้ถุงพลาสติก ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน 15 หน่วยงาน
3. การเปิดตัวโครงการบัตรเดียวเขียวทั่วไทย Green Card สำหรับสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคลินิกให้คำปรึกษา เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียน
4. การจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ตลอดจนการจัดมหกรรม "สร้างวินัยในโรงเรียน สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ในการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจ "การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน” ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกแก่เยาวชนในระบบการศึกษา

ที่มา: 1. นายกรัฐมนตรี เปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “Seven Billion Dreams, One Planet, Consume with Care : 7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”. เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=92742:92742&Itemid=249&lang=th (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กรกฎาคม 2558).
        2. นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=92768:92768&Itemid=249&lang=th (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กรกฎาคม 2558). 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป