1. ในช่วงตั้งแต่ปี 2007 ถึงปี 2015 ทั่วโลกมีการใช้ mobile เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่การใช้ desktop เพิ่มขึ้นน้อยกว่ามาก

2. ในสหรัฐอเมริกาในช่วงตั้งแต่ปี 2008 ถึงปี 2015 เวลาที่ใช้หมดไปกับ mobile ต่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2008 เป็น 51% ในปี 2015 ในขณะที่เวลาที่ใช้หมดไปกับ Desktop หรือ Laptop ลดลงจาก 80% ในปี 2008 เป็น 42% ในปี 2015 ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้พวกเราสู้คู่แข่งไม่ได้ถ้าไม่สามารถจัดให้มีการค้นหาผ่าน mobile และการแสดงโดยใช้ mobile

3. ในสหรัฐอเมริกาในปี 2014 เวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับวิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ตใกล้เคียงกับการลงทุนทำโฆษณาสื่อต่างๆ เหล่านี้ ในขณะที่การพิมพ์ (print) มีการลงทุนทำโฆษณาที่สูงกว่า (18%) เวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับการพิมพ์ (4%) ส่วน mobile มีการลงทุนทำโฆษณาที่ต่ำกว่า (8%) เวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับ mobile (24%)

4. ในช่วงตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2019 การลงทุนทำโฆษณา mobile เพิ่มขึ้นทุกปีจาก 28.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 (คิดเป็น 49% ของการลงทุนโฆษณาอุปกรณ์ดิจิทัล) เป็น 65.8 พันลานดอลลาร์ในปี 2019 (คิดเป็น 72.2% ของการลงทุนโฆษณาอุปกรณ์ดิจิทัล)

5. ในปี 2015 ทั่วโลกมีการใช้ smartphone ค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตคิดเป็น 80% ในขณะที่ PC หรือ Laptop คิดเป็น 91% ส่วน smart watch ซึ่งเป็นอุปกรณ์ mobile เกิดใหม่ คิดเป็น 9%  

6. เวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับ mobile app คิดเป็น 89% ของเวลาที่ใช้หมดไปกับ mobile ซึ่งสูงกว่า mobile web คิดเป็น 11%

7. ในเดือนเมษายน 2013 Flurry รายงานว่าเวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับ mobile app (คิดเป็น 80%) สูงกว่าเวลาที่ผู้ใช้หมดไปกับ browser (คิดเป็น 20%)

8. 5 แหล่งที่ดีที่สุดที่ให้ข้อมูลสถิติการตลาดของ mobile ได้แก่

8.1 Google Mobile Planet (http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/en/) ให้ข้อมูลสถิติการตลาดของ mobile ของแต่ละประเทศเริ่มจากข้อมูลในปี 2011 และข้อมูลได้รับการปรับให้ทันสมัยในปี 2013 นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลในรูปกราฟ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของประเทศออสเตรเลีย สามารถแสดงเป็นกราฟของการใช้ mobile ตามอายุ และสามารถแสดงเป็นกราฟสิ่งกีดขวางลูกค้าตามอายุจากการซื้อ mobile

8.2 ITU (http://www.itu.int/ITU-D/ict/) โดยรายงานการใช้ mobile รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก mobile broadband เพื่อแสดงการเพิ่มมากขึ้นของการใช้ mobile โดยรายงานตามประเทศ ทวีป ส่วนใหญ่ของข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลฟรี

8.3 Xyologic app download reports (http:www.xyologic.com/app-downloads-reports) แสดงระดับทั้งหมดของการใช้ app ของ 4 mobile app หลักตามประเทศ และแสดงข้อมูลลงลึกของความนิยมของ app แต่ละตัวในการขายปลีก (retail) การธนาคาร และการท่องเที่ยว มีข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมประมาณ 30 ประเทศ นอกจากนี้ Flurryblog (http://blog.flurry.com (http://blog.flurry.com)) ให้ข้อมูลแนวโน้มของการใช้ app

8.4 Comscore Digital Future Series (http://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis/new-free-worldwide-digital-media-statistics-reports-starting-with-uk-us-and-europe/) ให้ข้อมูลทั่วโลกสำหรับนักการตลาดเพื่อช่วยให้พวกเรารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการใช้ mobile โดยผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลช่วงเวลาใน 1 วันที่อุปกรณ์แต่ละชนิดนิยมใช้

8.5 Ofcom Internet usage report (http://www.smartinsights.com/marketplace-analysis/customer-analysis/digital-communications-use-statistics-2014/) ให้ข้อมูล ตัวอย่างเช่น แผนภูมิรูปภาพของ desktop และ mobile ในสหราชอาณาจักร (UK) แสดงว่าเมื่อมองไปที่อุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผลคือเป็น desktop และ laptop


ที่มา: Danyl Bosomworth (2015, July 22). Mobile Marketing Statistics 2015. Retrieved October 21, 2015, from www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-marketing-statistics/
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป