ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนในกิจการเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกําหนด จึงได้กําหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ บุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกิจการเงินร่วมลงทุน ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผล ยกเว้นภาษีรายได้จากเงินโอนหุ้น และอื่นๆ ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 597) พ.ศ. 2559 

 Download เอกสาร [ 64 KB ]

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป