การจัดการเรียนการสอน โดยอิงซอฟต์แวร์ตามสินค้า อาจจะส่งผลเสียต่อนักเรียน นักศึกษาได้ เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า "ซอฟต์แวร์มีความหลากหลาย" มากกว่าสมัยก่อน หลายๆ หน่วยงานเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ในขณะที่หลายหน่วยงานใช้ผสมผสานกัน 

ดังนั้นการให้นักเรียน นักศึกษายึดกับซอฟต์แวร์ค่ายใด ย่อมเป็นการทำร้ายเด็กทางอ้อม อีกทั้งยังพบว่าการเรียนการสอน ไม่ได้สอนหลักการบริหารจัดการงานตามฟังก์ชันงานมาตรฐาน เพราะไปเน้นการสอน "ฟังก์ชันโปรแกรม" ซึ่งส่งผลให้เด็กยึดกับคำสั่งของโปรแกรมเฉพาะรุ่น เห็นได้ชัดว่า "MS Word" เมื่อเปลี่ยนรุ่น ก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการศึกษา "คำสั่งที่ปรับเปลี่ยนไป" ไม่รวมถึง "ทักษะการพิมพ์ การสร้าง การประยุกต์ใช้คำสั่ง" ที่แทบจะไม่เห็นในตัวเด็กมากนัก

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้สอน สถาบันการศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร เน้นการสอน "ทักษะ/ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน" และใช้ "ซอฟต์แวร์" เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ โดยเปิดให้เด็กศึกษาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด แม้นว่าจะเป็น "ภาระของผู้สอน" แต่ก็น่าจะถือว่าเป็นการสร้างเด็กที่มีคุณภาพ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป