การพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เป็นปัญหาหนึ่งที่วงการการศึกษาตระหนักและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหานี้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต อันมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการไอทีตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สวทช. จัดทำโครงการพัฒนา Social Story อันเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้

Social Story จะจัดทำในรูปของเอกสารดิจิทัล PDF และ Flash Animation จำนวน 50 เรื่อง ในขณะนี้ได้เผยแพร่บางส่วนไว้ที่ http://www.rajanukul.com/main/ebook.php ท่านผู้ปกครอง ครู อาจารย์ที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ สามารถมาดาวน์โหลด หรือเรียนรู้ออนไลน์ได้ครับ

Social Story

โดยสื่อในรูปแบบ PDF มีหลายรายการ ดังเช่น

Social Story

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป