ชื่อเรื่องจากหน้าปกวารสารเนเจอร์ฉบับล่าสุด วันที่ 9  มกราคม  2014


ฉลามช้าง (Elephant shark) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Callorhinchus milii เป็นปลากระดูกอ่อนพื้นเมืองในเขตอบอุ่น ด้านใต้ของประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์  อาศัยในน้ำดึกราว  200 - 500 เมตร และมีการย้ายถิ่นที่ไปยังแหล่งน้ำตื้นในช่วงตั้งท้อง  ได้มีการวิจัยหาลำดับเบสจีโนมของฉลามชนิดนี้ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ฉบับนี้
เมื่อทำการเปรียบเทียบจีโนมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ พบว่าฉลามช้างนี้มีการพัฒนาช้าที่สุด จากการวิเคราะห์จีโนม ระบุว่าการปรับตัวของระบบภูมิคุ้มกันมีความผิดปกติ โดยขาดแคลน CD4 receptor และ cytokines ที่ทำให้เกิดกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน

อ้างอิง :Life in the slow lane. (2014)  Front Cover. Nature., 505 (7482)
Available at : http://www.nature.com/nature/current_issue.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป