ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 9  มกราคม  2014


ในเดือนมกราคมนี้ องค์กร CERN เป็นผู้นำในการเปิด บทความวิจัยาขาฟิสิกส์  ( particle-physics research articles) ให้ผู้อ่านเข้าอ่านได้ฟรี  โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) เป็นผู้สนับสนุน  
โครงการนี้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ราบรื่นก่อนหน้านี้ด้วยมีวารสารชั้นนำในสาขานี้และมหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมในช่วงแรก

อ้างอิง : Open Access. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7482), 136-137 .
Available at : http://www.nature.com/polopoly_fs/1.14471!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/505136a.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป