ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 22  มกราคม  2014


Bloomberg New Energy Finance ได้เปิดเผยรายงานเมื่อวันที่ 15 มกราคม พบว่า การลงทุนในพลังงานทดแทนของโลก ลดลง ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 2  ในปี 2012 ลดลง 12%  เช่น การลดลงของการติดตั้งแผงโซล่าห์ลดลง สาเหตุอันเนื่องมาจากการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไม่มั่นคง  ในยุโรปและ สหรัฐอเมริกา  การลงทุนในยุโรปลดลงแบบตกฮวบ ราว US$ 40 billion หรือ 41% จากปี 2012  แตกต่างกับประเทศญี่ปุ่น ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 55%  จากเหตุผลโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

อ้างอิง : Energy trends. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7484), 458-459.
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-17-23-january-2014-1.14557

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป