ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 22  มกราคม  2014


หน่วยงาน The  European Medicines Agency , EMA กรุงลอนดอน ได้ประกาศแนะนำยาชนิดใหม่ 38 ชนิด ที่มีสรรพคุณรักษาโรค อนุมัติในปี 2013 เปรียบเทียบกับ ปี 2012 ที่อนุมัติ ยา 35 ชนิด ปี 2011 - 25 ชนิด และ ปี 2010 - 15 ชนิด  ยอดรวมยาที่อนุมัติให้ใช้ในมนุษย์เท่ากับ 81 ชนิด

อ้างอิง : Europe's new drug. (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 505 (7484), 458-459.
Available at :  http://www.nature.com/news/seven-days-17-23-january-2014-1.14557

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป