http://www.centurythaiscience.org เว็บไซต์ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์สำหรับคนไทย เว็บไซต์นี้จัดทำสำเร็จไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือขององค์กรหลักสามแห่งด้วยกัน ได้แก่

  • มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ : รวบรวมเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์
  • บริษัท เอสซีจี : ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
  • มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ : เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ ๑ ศตวรรษวิทยาศาสตร์กับบทบาทของไทย และ จัดทำเว็บไซต์ www.centurythaiscience.org

1-century-science

เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดเด่นคือ ให้ความรู้เรื่องเหตุการณ์สำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เช่น ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์นี้ก็ยังบรรจุข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและชองโลกควบคู่กันไปด้วย เช่น เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยใน พ.ศ.2486 หรือ เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เป็นต้น พร้อมทั้งนำเสนอเหตุการณ์สำคัญในอดีตย้อนหลังไป 100 ปีไว้ด้วย การนำเสนอง่ายต่อการเข้าชม เพราะนำเสนอเป็นรูปแบบของเส้นเวลา (Timeline) แบ่งเป็นช่วงเวลาในแต่ละทศวรรษอย่างชัดเจน และในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงของเหตุการณ์นั้นๆ ยังบรรจุคลิปวิดีโอสั้นๆ ไว้ให้ดูทั้งเหตุการณ์ปัจจุบันและในอดีตไว้ให้ได้ชมด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป