ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2014


จากรายงานของ  World Cancer Report 2014 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ โดยองค์การอนามัยโลก รายงานว่าในปี 2025 จะมี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งใหม่มากกว่า  20 ล้านคนต่อปี เปรียบเทียบกับปี 2012 ที่มีจำนวน 14.1 ล้านคน ผลกระทบที่รุนแรงจะเกิดขึ้นใน
กลุ่มประเทศยากจนและ มีรายได้ต่ำ
แสดงกราฟ ในปี 2012 มีจำนวน 14.1 ล้านคน พบในแถบภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ยุโรป สูงสุด ร้อยละ 24.4  อเมริกา ร้อยละ 12.7

อ้างอิง :  The burden of cancer.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7486), 10-11.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-31-january-6-february-2014-1.14663

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป