ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014


จากรายงาน Science and Engineering Indicators 2014 ที่เผยแพร่ออกมาแบบราย 2 ปี ของหน่วยงาน US National Science
Foundation แสดงข้อมูลแนวโน้มงานวิจัยของโลก ได้รายงานว่าจำนวนบทความวิจัยที่มีผู้แต่ง หรือ ผู้แต่งร่วม ที่เป็นนักวิทยา
ศาสตร์ชาวจีน มีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นค่าเฉลี่ย สูงขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี  ตั้งแต่ช่วงปี 2001 - 2011
รวมทั้ง ประเทศจีนเป็นประเทศผู้นำในการวิจัยวิทยาศาสตร์ของโลกด้วย โดยมีจำนวนเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของโลกในขณะที่
สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนลดลงร้อยละ 26

อ้างอิง : China's research rise.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7487), 136-137.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป