ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน ทำนายว่า ในปี 2030 การบริโภคอาหารทะเลของโลกจะมีปริมาณสัตว์น้ำ
ถึงร้อยละ 62 ที่มาจากการเพาะเลี้ยงจากฟาร์ม โดยในปี 2010 ผลผลิตจากฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 40
ในอนาคตจะมีความต้องการมากขึ้นในแถบภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเอเซีย การลดลงของสัตว์น้ำตามธรรมชาติ เป็นสาเหตุหนึ่งที่
กระตุ้นให้เกิดฟาร์มเพาะเลี้ยงขึ้นมาทดแทน

อ้างอิง : Growing fish farms.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7487), 136-137.
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป