ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2014


มหาวิทยาลัยในอังกฤษ จะเสียงบประมาณราว 125 ล้านปอนด์ (205 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีงบประมาณ 2014-2015 นี้  จากการ
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของ หน่วยงานรัฐ Department for Business, Innovation and Skill ที่ตัดงบประมาณของ Higher
Education Funding Council for England  ซึ่งจะมีผลต่องบการสอนและงบช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน แต่ไม่มีผลต่องบวิจัย

อ้างอิง : UK funding cuts.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7487), 136-137.
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป