ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2014


ในการประชุมของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ได้มีการอนุมัติข้อเสนอการปลูกข้าวโพด โดยที่ยุโรปอาจจะอนุญาตให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดสายพันธุ์ที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมได้   สหภาพยุโรปต้องการกำหนดให้เป็นกฏหมายเพื่อความปลอดภัยในอาหารที่องค์กร  European Food Safety Authority ที่กรุง Parma, Italy จะประกาศรับรองต่อไป
ข้าวโพดสายพันธ์ Pioneer 1507 อาจจะได้รับอนุมัติให้เป็น GM Crop ลำดับที่ 3

อ้างอิง :  GM Maize.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7488), 270-271.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-february-2014-1.14729

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป