ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2014


บริษัท PriceWaterhouse  ร่วมกับ US National Venture Capital Association รายงานว่าการลงทุนร่วม (venture capital)  ของ
สหรัฐอเมริกา มีการเติบโตขึ้น ถึง $US 29.4 พันล้านเหรียญ ในปี 2013 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน โดยรวบรวมข้อมูล
จากบริษัท Thomson Reuters
โดยที่เป็นการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมซอฟแวร์มากที่สุด ร้อยละ 27 ในขณะที่ในอุตสาหกรรม เครื่องมือทางการแพทย์  พลังงาน เทคโนโลยีสะอาด มีการร่วมทุนลดลง ส่วนเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อ้างอิง :  Trend Watch - Software Support.  (2014)  Seven days : The News in  brief. Nature., 506 (7489), 412-413.
http://www.nature.com/news/seven-days-21-27-february-2014-1.14762

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป