ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม 2014

หน่วยงาน European Commission’s Innovation Union ได้กล่าวว่าสหภาพยุโรปมีการคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น  แต่แต่ละประเทศยังมีช่องว่างระหว่าง
ประเทศผู้นำ กับประเทศที่เชื่องช้า  ประเทศที่มีสถานะแย่ที่สุดเกือบไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเลย  ข้อมูลนี้สรุปมาจากการวัดค่าต่างๆ เช่น ระบบการวิจัย บทความวืจัย สิทธิบัตร
ผู้ประกอบการ และองค์กรนวัตกรรม  โดยมีการวัดศักยภาพเทียบกับสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นด้วย


อ้างอิง : Split Streams in Europe's innovation. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7491), 144-145.
Available at : http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-march-2014-1.14851

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป