ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2014
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ รายงานว่า การยื่นขอจดสิทธิบัตรในต่างประเทศขยายตัวมากขึ้นถึงร้อยละ 5.1โดยมีจำนวน มากกว่า 200,000 ฉบับเมื่อ ปี 2013 รวมถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการยื่จด มากกว่าปีก่อน ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน พบว่าประเทศจีนมีการเจริญเติบโตมากที่สุดราวร้อยละ 16
ในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ  46 คิดเป็นการยื่นสิทธิบัตรจำนวน 398 เรื่อง และ  สถาบัน Massachusetts Institute
 of Technology ในเคมบริดจ์ มีอัตราเพิ่มร้อยละ 49  คิดเป็นจำนวน 217 เรื่อง  ถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ยื่นสิทธิบัตรมากที่สุด


อ้างอิง :China's patent surge.(2014) Seven days : The News in brief. Nature., 507(7492), 277-278.
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-march-2014-1.14894

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป