World Economic Forum (2020) ได้เผยแพร่รายงานเรื่องงานที่น่าจับตามองในอนาคต 2020 หรือ The Future of Jobs Report 2020 ซึ่งเกิดจากการสำรวจ 15 อุตสาหกรรม เช่น Agriculture, food and beverage, Digital communications and information technology, Education, Financial services, Government and public sector, Health and healthcare, Manufacturing, Oil and gas, Professional services และ Transportation and storage เป็นต้น ใน 26 ประเทศ เช่น Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Japan, Malaysia, Netherlands, Pakistan, Russia Federation, Sigapore, Thailand และ United Kingdom เป็นต้น แบบสำรวจถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของ World Economic Forum ในภูมิภาคต่างๆ

Future of Jobs Report 2020 ได้จัดอันดับท็อป 10 ทักษะที่จำเป็นในอนาคต จัดกลุ่มทักษะที่จำเป็นออกเป็น 4 กลุ่มหลัก (อันดับที่ของทักษะในท็อป 10) ได้แก่

Problem-solving

-          Analytical thinking and innovation (1)

-          Complex problem-solving (3)

-          Critical thinking and analysis (4)

-          Creativity, originality and initiative (5)

-          Reasoning, problem-solving and ideation (10)

Self-management

-          Active learning and learning strategies (2)

-          Resilience, stress tolerance and flexibility (9)

Working with people

-          Leadership and social influence (6)

Technology use and development

-          Technology use, monitoring and control (7)

-          Technology design and programming (8)

 

ผลการสำรวจ (World Economic Forum, 2020) ชี้ให้เห็นว่า ทักษะการทำงานบางอย่าง ทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft skills) ที่ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดงาน และยังคงมีความสำคัญในอนาคต อาทิ ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่เผชิญ ความอดทนต่อความเครียด การใช้เทคโนโลยี และการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น รายงานระบุว่า ในปี 2025 เทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้น ทำให้กว่า 50% ของลูกจ้างจำเป็นต้อง reskill ใหม่ และคาดว่าอีก 6 เดือนข้างหน้า ลูกจ้างกว่า 40% ต้อง reskill ใหม่ และด้วยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้นส่งผลให้ลูกจ้างต้อง reskills ใหม่ภายใน 5 ปีข้างหน้า งานกว่า 85 ล้านงานจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรกล ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานเกือบทุกประเภท คือทักษะจำเป็นที่เกี่ยวกับ Product marketing, Digital marketing และ Human computer interaction

ผลสำรวจ (World Economic Forum, 2020) ยังระบุว่า นายจ้างกว่า 90% มีความคาดหวังว่าทักษะใหม่ๆ จะได้จากการเรียนรู้หน้างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเภทของทักษะ ประเภทของงานหรือวิชาชีพ เป็นต้น ทักษะที่เกี่ยวกับคนและวัฒนธรรม การเขียน การขายและตลาดอาจใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 – 2 เดือน ในขณะที่ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ AI อาจใช้เวลา 2 – 3 เดือน ส่วนทักษะด้าน cloud computing และวิศวกรรมอาจใช้ระยะเวลานานกว่าทุกทักษะคือประมาณ 4 – 5 เดือน

การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างยังคงต้องการการสนับสนุนจากนายจ้างทั้งในเรื่อง เวลา และงบสนับสนุนการอบรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป (Whiting, 2020)

 

อ้างอิง

Whiting, Kate. 2020. These are the top 10 job skills of tomorrow and how long it takes to learn them. https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them

World Economic Forum. 2020. The Future of Jobs Report 2020. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป