1. การบรรยายผ่านเว็บ (Web lectures)
คือ คลิปวิดีโอการนำเสนอ, การบรรยาย และอื่นๆ ซึ่งบางครั้งประกอบด้วย PowerPoint presentations, เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์
2. เนื้อหาแบบเปิด (Open content)
คือ งานสร้างสรรค์ เช่น เนื้อหา, รูปภาพ, เสียง หรือวิดีโอ ซึ่งเผยแพร่ภายใต้การอนุญาตแบบเปิด (เช่น Creative Commons) ซึ่งอนุญาตการคัดลอก (copying), การปรับ (adapting) และการกระจาย (distribution) อย่างชัดเจน
3. คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open educational resources, OER)
คือ วัสดุบทเรียนฟรี ซึ่งมีให้ใช้และหรือใช้ซ้ำฟรี วัสดุอาจถูกคัดลอก, ปรับ และกระจายภายใต้การอนุญาตแบบเปิด เช่น Creative Commons
4. Open courseware
คือ หลักสูตรฟรีประกอบด้วยวัสดุบทเรียนแบบเปิด ซึ่งมีให้ใช้หรือใช้ซ้ำฟรี วัสดุอาจถูกคัดลอก, ปรับ และกระจายภายใต้การอนุญาตแบบเปิด เช่น Creative Commons Open courseware เน้นที่วัสดุบทเรียน ดังนั้นนักเรียนไม่ได้รับการดูแลและไม่มีโอกาสที่จะได้หน่วยกิตวิชา (credits)
5. MOOC
MOOC (massive open online course) คือ หลักสูตรออนไลน์ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม การเข้าถึงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าผู้เข้าร่วมไม่ต้องการประกาศนียบัตรที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงวัสดุบทเรียนและมีประสบการณ์เข้าเรียนหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ นักเรียนไม่ได้รับหน่วยกิตวิชาอย่างเป็นทางการ

ที่มา: open access.nl. What kinds of educational resources are there?. Retrieved September 30, 2020, from https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access/open-education

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป