1. จำนวนวารสารเข้าถึงแบบเปิดที่มีคุณภาพสูงแตกต่างอย่างมากในสาขาวิชาต่างๆ  บางสาขาวิชามีน้อยมาก
2. การตีพิมพ์ในวารสารเข้าถึงแบบเปิดบางครั้งต้องการการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ในขณะที่การตีพิมพ์ในวารสารแบบดั้งเดิมปกติสามารถทำได้ง่ายออนไลน์
3. ในช่วงการเปลี่ยนแปลงสถาบันวิจัยยังไม่เตรียมสำหรับการจ่าย Author Processing Charges (APCs) ดังนั้นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายที่เพิ่มขึ้นมากับนักวิจัย อย่างไรก็ตามหลายมหาวิทยาลัยปัจจุบันให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่แบบเข้าถึงแบบเปิด
4. การนำเข้าข้อมูลและฉบับเต็มของผลงานไปยังคลังเป็นงานที่เพิ่มขึ้นพิเศษของนักวิจัย
5. บ่อยครั้งที่ไม่ชัดเจนว่าเนื้อหาของผลงานในคลังที่จริงสามารถเผยแพร่เป็นการเข้าถึงแบบเปิดหรือไม่ บางครั้งมีอุปสรรคเรื่องลิขสิทธิ์

ที่มา: open access.nl. Advantages & Disadvantages of open access. Retrieved September 29, 2020, from https://www.openaccess.nl/en/what-is-open-access/pros-and-cons

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป