- เรื่องคุณภาพ
เนื่องจากคลัง OER ปล่อยให้ผู้ใช้ใครก็ได้สามารถสร้าง account และ post วัสดุ บาง post อาจไม่เข้าประเด็นและหรือไม่ถูกต้อง

- เป็นอุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษา
ถึงแม้จะมีความตั้งใจสร้าง OER ให้มีหลายภาษา แต่ส่วนใหญ่จะมีเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นไม่มีประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ไม่ใช่ OER ทั้งหมดจะเหมาะสมต่อวัฒนธรรมของผู้นำไปใช้ทุกคน

- เรื่องเทคโนโลยี
OER ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มั่นคงและบางครั้งอาจต้องการซอฟต์แวร์ถึงจะใช้งานได้

- เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ออนไลน์ต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

- เรื่องความยั่งยืน
เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ OER โดยปกติไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการสร้าง ดังนั้นอาจมีแรงจูงใจน้อยสำหรับการ update หรือทำให้ OER มีอยู่ออนไลน์

ที่มา: Felician University Libraries (April 22, 2020). Advantages & Disadvantages of OER. Retrieved September 24, 2020, from https://felician.libguides.com/OER/proscons

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป