ขนาดตลาดทั่วโลกของ IVD มีมูลค่า 61.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2018 และคาดว่าจะมีมูลค่า 87.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2026 โดยมีค่า CAGR เท่ากับ 4.5% ระหว่างช่วงปีการทำนาย

IVD คือเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการทดสอบกับสิ่งส่งตรวจที่อาจเป็นปัสสาวะ เลือด หรือเนื้อเยื่อ เพื่อช่วยบ่งชี้การติดเชื้อ ติดตามการรักษาด้วยยา และวินิจฉัยภาวะเกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆ

การนำเทคนิคใหม่มาใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วได้รับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความต้องการการบริการ IVD ส่งผลให้เกิดการขยายของธุรกิจในช่วงปีการทำนาย

ตลาด IVD ขยาย เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ, เครื่องมือวินิจฉัยได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ และมีการทดสอบเพิ่มขึ้น ตัวขับเคลื่อนตลาดคือ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบวินิจฉัยที่รวดเร็ว, ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเฉพาะบุคคล

การให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ในส่วนสุขภาพที่เพิ่มขึ้น เป็นหนึ่งปัจจัยที่อาจเพิ่มตลาดทั่วโลกระหว่างช่วงปีการทำนาย

การเกิดมากขึ้นของโรคติดเชื้อทำให้มีความต้องการการวินิจฉัยโรคเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าจะขับเคลื่อนการขยายตลาด การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความต้องการของเครื่องมือ IVD ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการขยายตลาด

การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น, การใช้ชีวิตแบบอยู่นิ่งๆ (sedentary lifestyle) และการชอบอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นปัจจัยหลักที่เพิ่มการเกิดโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเพิ่มความต้องการของการทดสอบในหลอดทดลอง

การเพิ่มขึ้นของการนำมาใช้และความต้องการเครื่องมือ point of care (POC, ณ จุดดูแลผู้ป่วย) คาดว่าทำให้เกิดการขยายตลาด นอกจากนี้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น biochips และเทคโนโลยีชีวภาพนาโน เป็นไปได้ว่าจะเพิ่มความต้องการเครื่องมือ POC ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยการเข้าถึงการทดสอบวินิจฉัย POC ง่ายขึ้นและทำให้เกิดผลการทดสอบที่ถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นกระตุ้นความต้องการเครื่องมือวินิจฉัยในหลอดทดลอง ผลคือปัจจัยที่กล่าวมาได้รับการคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดการขยายตลาดระหว่างช่วงปีการทำนาย

การลงทุนเพิ่มขึ้นโดย player หลักของตลาด ในการพัฒนาเครื่องมือทดสอบที่รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดการขยายตลาด

 

REPORT SCOPE & SEGMENTATION

ภาพด้านบนแสดงตลาด IVD สามารถแบ่งตามชนิดผลิตภัณฑ์ (by product type), เทคนิค (by technique), การประยุกต์ใช้ (by application), ผู้ใช้ (by end user) และภูมิภาค (by geography) โดยถ้าแบ่งตามชนิดผลิตภัณฑ์จะได้เป็นดังตารางด้านบนคือ instruments (เครื่องมือ) และ reagents and consumables (น้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง)

- By product type analysis

ส่วน reagents and consumables เหนือกว่าในชนิดผลิตภัณฑ์เนื่องจากถูกใช้มากใน IVD การเพิ่มขึ้นของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการวินิจฉัยโรคเรื้อรังเป็นปัจจัยหลักหนึ่งซึ่งกระตุ้นความต้องการ  reagents and consumables นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของความต้องการและการนำมาใช้ของการทดสอบด้วยตนเองและเครื่องมือ POC จะเพิ่มความต้องการของ reagents and consumables ด้วย การเพิ่มขึ้นของจำนวนการทดสอบ IVD เป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการขยายของส่วน reagents and consumables

ส่วน instruments คาดว่าจะขยายช้ากว่า เครื่องมือด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและการเกิดขึ้นของเครื่องมือทดสอบที่รวดเร็วเป็นบางปัจจัยขับเคลื่อนการขยายของส่วน instruments

- By application analysis

Infectious diseases เหนือกว่าในการประยุกต์ใช้และคาดว่าจะขยายมากในช่วงปีการทำนาย การเกิดมากขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทั่วโลก เป็นไปได้ว่าจะเพิ่มความต้องการเครื่องมือ IVD ปัจจัยดังที่กล่าวมานี้คาดว่าจะทำให้เกิดการขยายของส่วน cardiology ผลคือจะเพิ่มตลาด IVD

ส่วน oncology มีส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญและมีค่า CAGR ที่สำคัญระหว่างช่วงปีการทำนาย การลงทุนเพิ่มขึ้นโดยสถาบันวิจัยและ player หลักของตลาดในการพัฒนาเครื่องมือการทดสอบในหลอดทดลองที่ง่ายและรวดเร็วใน oncology เป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ขับเคลื่อนการขยายของส่วน oncology

- By technique analysis

หลายเทคนิคใช้ใน IVD คือ immunodiagnostics, clinical chemistry, molecular diagnostics, POC, hematology และอื่นๆ ส่วน immunodiagnostics มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด การเกิดมากขึ้นของโรคเรื้อรังและโรคติดเชื้อ และความต้องการที่มากขึ้นของการวินิจฉัยแต่แรกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการขยายของส่วน immunodiagnostics ส่วน molecular diagnostics ได้รับการคาดว่าจะขยายด้วยค่า CAGR ที่สำคัญในช่วงปีการทำนาย ส่วน clinical chemistry มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ 2  ส่วน POC ได้รับการคาดว่าจะขยายด้วยค่า CAGR ที่สำคัญในช่วงปีการทำนาย เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นของการวินิจฉัยการทดสอบ POC ความต้องการการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็วทั่วโลกเป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่เป็นไปได้ว่าเร่งการขยายของส่วน POC

- By end user analysis

ภาพด้านบนแสดงทั่วโลก clinical laboratories มีส่วนแบ่งตลาด IVD สูงที่สุดที่ 54.2% ในปี 2018

ถัดจาก clinical laboratories  hospitals ได้รับการคาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ความต้องการที่สูงของการทดสอบ IVD ที่เนื่องจากการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการใช้การทดสอบ IVD ในส่วน hospitals

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ biosensors, pregnancy kits และ glucose meters เพื่อผลที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นบางปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการขยายของส่วน physicians offices ด้วยอัตราเร็วกว่า

การเกิดมากขึ้นของโรคหัวใจและโรคเบาหวาน และการเกิดมากขึ้นของโรคติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนาเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการการทดสอบ POC  การใช้ที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ POC ภายใน hospitals และ physicians offices โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและห่างไกล เป็นตัวกระตุ้นความต้องการการทดสอบ POC และดังนั้นทำให้เกิดการขยายของส่วน hospitals และ physicians offices

- By geography analysis

อเมริกาเหนือสร้างรายได้เท่ากับ 23.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2018 และได้รับการคาดว่าเด่นในตลาด IVD ทั่วโลกระหว่างช่วงปีการทำนาย ระเบียบรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับ, โครงสร้างพื้นฐานการวินิจฉัยที่มั่นคง, การนำเทคนิคการวินิจฉัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ และการมี players หลักที่โดดเด่นในตลาด เป็นบางปัจจัยที่สำคัญที่คาดว่าจะขับเคลื่อนตลาดในอเมริกาเหนือ

เอเชียแปซิฟิกได้รับการคาดว่าจะขยายด้วยค่า CAGR ที่สำคัญในระหว่างช่วงปีการทำนาย การเกิดเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคติดเชื้อ และการพัฒนาเร็วของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพของประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย และจีน ได้รับการคาดว่าจะเพิ่มความต้องการเครื่องมือ IVD ปัจจัยที่กล่าวมาได้รับการคาดว่าจะขับเคลื่อนการขยายตลาดในเอเชียแปซิฟิกที่เร็วกว่า

ส่วนยุโรปมีการขยายที่สำคัญในตลาดทั่วโลก ประเทศที่มีรายได้สูงได้แก่ เยอรมัน สหราชอาณาจักร และสเปน ได้รับการคาดว่าจะทำให้เกิดการขยายตลาดในยุโรป ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและการนำเครื่องมือการทดสอบ POC มาใช้เพิ่มขึ้นเป็นบางปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการขยายตลาดในยุโรป

ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้รับการคาดว่าจะมีการขยายตลาดสูง เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี, โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาลขยายอย่างรวดเร็ว และการเข้ามาของ players ทั่วโลก นอกจากนี้ลาตินอเมริกายังได้รับการคาดว่าจะขยายด้วยค่า CAGR ที่สำคัญในช่วงปีการทำนาย

Siemens Healthcare, Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd และ Thermo Fischer Scientific Inc. มีส่วนแบ่งตลาดเด่นโดยมีเครื่องมือสำหรับการบ่งชี้และการวิเคราะห์โรคหลากหลาย

ที่มา: Fortune Business Insights. In Vitro Diagnostics Market Size, Share & Industry Analysis, By Product Type (Instruments, Reagents & Consumables), By Technique (Immunodiagnostics, Clinical Chemistry, Molecular Diagnostics, Point of Care, Hematology and Others), By Application (Infectious Diseases, Cardiology, Oncology, Gastroenterology, Others), By End User (Clinical Laboratories, Hospitals, Physicians Offices, Others) and Regional Forecast, 2019-2026. Retrieved August 14, 2020, from https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/in-vitro-diagnostics-ivd-market-101443

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป