ตลาดยาชีววัตถุ สามารถแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์เป็น monoclonal antibodies, recombinant growth factors, purified proteins, recombinant proteins, recombinant hormones, vaccines, recombinant enzymes, cell และ gene therapies, synthetic immunomodulators และผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ และยังสามารถแบ่งตามการใช้ในการรักษา (therapeutic application) และภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ตลาดยาชีววัตถุทั่วโลกมีค่า CAGR เท่ากับ 7.32% (ปี 2020 ถึง 2025) ตัวขับเคลื่อนตลาดอย่างมากคือ การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง และการเพิ่มขึ้นของการรักษาที่มีเป้าหมาย นอกจากนี้ความต้องการอย่างมากของยาชีววัตถุเกิดจากมีความสนใจมากในการศึกษาวิจัยและการลงทุน

ความสามารถของผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุในการแก้ปัญหาสภาพที่ไม่สามารถรักษาได้ทำให้เกิดยาใหม่ในตลาด ซึ่งประมาณ 70% ของยาเหล่านี้เป็นวิธีใหม่ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ดังนั้นจะเห็นยาชีววัตถุลดจำนวนการเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งและเอดส์ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการนำยาชีววัตถุไปใช้ในตลาดทั่วโลก

นอกจากนี้ความต้องการของตลาดยาชีววัตถุกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงทั้งผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาด้วยโมเลกุลขนาดเล็กบางตัวและการผ่าตัด อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่สูงและการพัฒนายากของยาชีววัตถุเป็นปัจจัยที่จำกัดการเติบโต

จากผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุในตลาดทั้งหมด monoclonal antibodies ได้รับการคาดว่ามีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในช่วงปี 2020 ถึง 2025 ในขณะที่ recombinant enzymes คาดว่ามีการเติบโตของตลาดเร็ว

ปัจจุบันอเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคนำในตลาดยาชีววัตถุและได้รับการคาดว่าจะยังคงรักษาตำแหน่งเดิมในอีกสองสามปีข้างหน้า สหรัฐอเมริกาแสดงการเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประเทศที่รู้จักดีว่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกี่ยวข้องกับการลงทุนทั่วโลกในช่วงเริ่มต้นบริษัทยาชีววัตถุ

สหรัฐอเมริกาครองตลาดส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง นอกจากนี้มีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพต่อคนภายในประเทศซึ่งได้รับการคาดว่าจะเพิ่มในช่วงปี 2020 ถึง 2025 เนื่องจากการลดลงของอัตราการว่างงาน

 

ตลาดยาชีววัตถุแข่งขันกันสูงและประกอบด้วยหลาย players หลัก ในเรื่องของการแบ่งส่วนการตลาด มีสองสาม players หลักเด่นในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริษัทขนาดกลางและเล็กกำลังเพิ่มตลาดโดยนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาถูกกว่า บริษัทได้แก่ Amgen Inc., Eli Lily & Company, Johnson & Johnson และ Pfizer Inc. ถือครองส่วนแบ่งตลาดยาชีววัตถุที่สำคัญ

ที่มา: Mordor Intelligence. Biopharmaceuticals Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 - 2025). Retrieved August 10, 2020, from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-biopharmaceuticals-market-industry

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป