ค่า i10 index คือ ค่าดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์บทความวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของผู้เขียน ซึ่งให้ความสำคัญกับจำนวนการอ้างอิงบทความวิชาการโดยตรง พัฒนาโดย Google Scholar เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2011 เพื่อใช้วัดจํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 10 ครั้ง


การดูค่า i10 index จำเป็นต้องดูด้วย Google Scholar ดังตัวอย่างข้อมูลของ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

จากภาพข้างต้น ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธฯ มีค่า i10-index เท่ากับ 125 หมายความว่า ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธฯ มีบทความวิชาการ จำนวน 125 รายการ (จากจำนวนผลงานทั้งหมด) ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 10 ครั้ง ทั้งนี้หากพิจารณา i10-index ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา พบว่า ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธฯ มีบทความวิชาการ จำนวน 54 รายการ ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 10 ครั้ง

จุดเด่นของ i10-index คือ ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมาในการคำนวณ สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จาก Google Scholar ขณะที่ข้อจำกัด คือ ใช้เฉพาะใน Google Scholar

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป