สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (Biodiversity-based Economy Development Office (Public Organization) : BEDO) ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในปีต่าง ๆ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อหนังสือ “BEDO IP Catalogue” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าว ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่มีความสนใจให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในผลงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการนำความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีระบบและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 2 ประเภท ได้แก่

1) ลิขสิทธิ์: ซึ่งเป็นผลงานลิขสิทธิ์ในหมวดวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ที่มีแหล่งกำเนิดหรือพบได้ในประเทศไทย และสารานุกรมภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นในประเทศไทย

2) สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร: ซึ่งเป็นข้อมูลผลงานการประดิษฐ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการนำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง และกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีชีวภาพ

downalod-pdf
ปี 2552-2562

โดยสามารถเข้าได้ที่ URL : https://www.bedo.or.th/bedo/IP/2019/

แหล่งที่มา
https://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=1629

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป