การแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19) เป็นภัยคุกคามที่สำคัญและเร่งด่วนต่อสุขภาพของประชากรโลก ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว นับเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการรับมือและการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ Coronavirus เพื่อลดความเสียหายและสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

บทความนี้ ขอแนะนำรายชื่อฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ออนไลน์ต่างประเทศ ที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลและบทความวิจัยและวิชาการ รายงานเชิงเทคนิค และสื่อความรู้ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ฟรี (เรียงตามลำดับอักษร A-Z)

 1. BMJ หรือ British Medical Journal รวบรวมข่าว บทความวารสาร และสื่อความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน BMJ เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 2. Cambridge University Press รวบรวมบทความวารสารและหนังสือเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย Cambridge University Press เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 3. Centers for Disease Control and Prevention หรือ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19) (เช่น ขั้นตอนในการดูแลและป้องกันตนเอง จะทำอย่างไรเมื่อมีอาการป่วย อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสฯ และคำถามทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสฯ) ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (เช่น ชุมชน โรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ และบุคลากรห้องปฏิบัติการ) อัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ (เช่น สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ ทั่วโลก กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสฯ ในสหรัฐอเมริกา และการประเมินความเสี่ยง) และสื่อความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไวรัสฯ (เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ และวิดีโอ) เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 4. Chinese Journal of Lung Cancer คือ วารสารแบบเปิด (Open Access) ฉบับรายเดือน โดย Chinese Anti-Cancer Association, Chinese Antituberculosis Association และ Tianjin Medical University General Hospital วารสารนี้ได้รับการจัดทำดัชนีใน เช่น DOAJ, EMBASE/SCOPUS, Chemical Abstract(CA), CSA-Biological Science, HINARI, EBSCO-CINAHL,CABI Abstract, Global Health, CNKI โดยมีบทความวิชาการที่เผยแพร่เกี่ยวกับชีวเคมี พันธุศาสตร์ ชีววิทยาโมเลกุล การวิจัยและการรักษาโรคมะเร็ง และแพทยศาสตร์ทางเดินหายใจและปอด รวมถึงมีการตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับ Coronavirus (COVID-19) ในประเทศจีน (หมายเหตุบทความในวารสารเป็นภาษาจีน) เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 5. Elsevier รวบรวมผลงานวิจัยขั้นต้น เอกสารแนวทางการดูแลรักษาสำหรับแพทย์และผู้ป่วย รวมถึงแผนที่แสดงถึงข้อมูลสถาบันทั่วโลกที่ศึกษาวิจัยการระบาดและการควบคุมโรคจาก Coronavirus, SARS และ MERS โดยอาศัยข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการในฐานข้อมูล Scopus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ นอกจากนี้ยังได้ทำคอลเลคชั่นพิเศษรวม บทความที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus, SARS และ MERS ในฐานข้อมูล ScienceDirect เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 6. Emerald Publishing รวบรวมบทความในวารสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus, SARS และ MERS ซึ่งเผยแพร่โดย Emerald Publishing เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 7. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) หรือ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของสหภาพยุโรป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันโรคติดเชื้อในยุโรป โดย ECDC ได้รวบรวมข่าว ข้อมูล ผลงานตีพิมพ์ (เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยปลอดภัยหรือไม่ติดเชื้อ Coronavirus สามารถออกจากโรงพยาบาลหรือสามารถปล่อยตัวกลับบ้านได้ และ การประเมินทรัพยากรสำหรับการติดตามผู้ป่วย Coronavirus ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป) รวมถึง Infographic เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ Coronavirus และการป้องกันตนเองจาก Coronavirus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 8. International Society for Infectious Diseases (ISID) หรือ สมาคมโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลล่าสุด สิ่งพิมพ์ และบทความเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ Coronavirus จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 9. Microbiology Society สมาคมจุลชีววิทยา ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ Coronavirus ของสมาคมฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ฟรี เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 10. New England Journal of Medicine วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์โดย Massachusetts Medical Society สมาคมทางการแพทย์ของรัฐที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา โดยวารสารได้นำเสนอบทความและแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงรายงานผลการทดลองทางคลินิก แนวทางการจัดการและความเห็นเกี่ยวกับการระบาดของ Coronavirus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 11. Oxford University Press รวบรวมแหล่งข้อมูลออนไลน์และวารสารชั้นนำของ Oxford University Press ที่นำเสนอข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ Coronavirus ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 12. PLOS Blog แบ่งปันและขยายข้อมูลการวิจัยและการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการระบาด Coronavirus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่
 13. Springer Nature รวบรวมบทความวิจัยจากวารสารของ Springer Nature รวมถึงหนังสือ และ ความเห็นเพิ่มเติมจากนักวิชาการในหัวข้อ Coronavirus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่
 14. Social Science Research Network (SSRN) - Preprints นำเสนอผลการวิจัยขั้นต้นเกี่ยวกับ Coronavirus โดยจัดเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ 1. COVID-19 Research จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 2. การวิจัยโรคติดเชื้อเกี่ยวกับโรคติดเชื้อรวมถึง Coronavirus, SARD, MERS และ Ebola 3. Coronavirus และ สหวิทยาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและการเงิน 4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดตาม Coronavirus 5. เว็บไซต์ของ Johns Hopkins เกี่ยวกับ Coronavirus 6. เว็บไซต์ของ Centers for Disease Control and Prevention เกี่ยวกับ Coronavirus และ 7. Healthmap ของการแพร่กระจายของ Coronavirus เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 15. Taylor & Francis รวบรวมรายการของการศึกษาและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ Coronavirus ของตีพิมพ์และเผยแพร่โดย Taylor & Francis  เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 16. The Lancet ได้จัดทำ COVID-19 Resource Centre เพื่อรวมบทความวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับ Coronavirus ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 
 17. World Health Organization รวบรวมรายการบรรณานุกรมบทความวิจัยและวิชาการเกี่ยวกับ Coronavirus ในวารสารต่างๆ ภายใต้ชื่อ Global research on coronavirus disease (COVID-19)เข้าถึงข้อมูลคลิกที่นี่ 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป