10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง

1. เครื่องข่ายมือถือ 5G/6G (Mobile Network 5G/6G)
2. การคำนวณและวิศวกรรมควอนตัม (Quantum Coumputing and Engineering)
3. เอไอแห่งอนาคต (Future Artificial Intelligence)
4. การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Mobility-as-a-Service, Maas)
5. เซลล์แสดงอาทิตย์เพอรอฟสไกด์ (Perovskite Solar Cell)
6. แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า(Next Generation Lithium Ion Batterles)
7. โครงเสริมภายนอกกาย (Exoskeletion)
8. ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์
(Microbial Multifunctional Fiber)
9. กายจำลองทดสอบยา (Companion Diagnostics)
10. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล (Personalized Cancer Vaccine)

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ปี 2562

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ปี 2562

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ปี 2562

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป