ในปัจจุบัน มีหลายคนหรือสื่อหลายสำนักที่สนใจการทำ youtube , สื่อออนไลน์เพื่อการค้า มีความเข้าใจว่า "การนำคลิปคนอื่นมาใช้งานโดยการให้เครดิตเจ้าของคลิปบนวีดีโอที่ตัดต่อใหม่ของตนแล้วเผยแพร่ สามารถทำได้เพราะให้เครดิตแล้ว"  ความเข้าใจนี้ถือเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง เนื่องจากสื่อดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของคลิปที่เป็นต้นฉบับ (Original Content) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านการอนุญาตที่ชัดเจนจากเจ้าของไม่ว่าจะช่องทางใดๆ ก็ตาม ที่สำคัญคือการไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขอใช้ เป็นการคิดเองเออเองทั้งสิ้นจากผู้สร้าง หากเจ้าของพบเจอ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่นำคลิปไปดัดแปลง ทำซ้ำ ได้อย่างหนักหน่วง กฏเกณฑ์เหล่านี้มีกฏหมายรองรับและสำคัญที่จิตสำนึกในการนำไปใช้ หากใครทำ youtube จะเข้าใจได้ดีในเรื่องการละเมิดคลิปของผู้อื่น ที่มีโทษถึงขั้นปิด account หรือยุติช่อง youtube ทันที  ดังนั้นจึงควรพิจารณาและศึกษาให้เข้าใจถึงกติกา มารยาท จิตสำนึก และ กฏหมายในการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้สร้างทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีครับ เพราะลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต ไม่ใช่การคิดเองเออเอง แต่มันคือการทำความเข้าใจในกฏกติกาสากล และการสื่อสารอย่างลงตัวระหว่างผู้ขอและผู้ให้ครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป