กำลังมองหาวารสารใน Science Citation Index (SCI) เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการ แต่พบว่าวารสารบางชื่อไม่มีค่า Impact factor (IF) ... เป็นไปได้หรือไม่ว่าวารสารที่มีรายชื่ออยู่ใน SCI จะไม่มีค่า IF?

วารสารบางชื่อใน Science Citation Index (SCI) รวมถึง Social Sciences Citation Index (SSCI) อาจไม่ปรากฎค่า IF ใน Journal Citation Reports (JCR) หรือ ฐานข้อมูลซึ่งใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยประกอบการพิจารณาประเมินคุณภาพและจัดอันดับวารสารวิชาการ แต่แสดงข้อความว่า Journal Impact "Not Available" เนื่องจาก เป็นวารสารใหม่ที่พึ่งตั้งขึ้นและตีพิมพ์บทความ ทำให้ยังสามารถคำนวณค่า IF ได้ โดยการคำนวนณค่า IF คือ วัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับจำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา 

ยกตัวอย่างเช่น วารสาร Current Medical Science ไม่มีค่า IF ใน JCR ปี 2018 เนื่องจาก วารสารนี้เป็นวารสารใหม่ พึ่งเริ่มตั้งในปี 2018 จึงยังไม่เข้าเกณฑ์การคำนวณและให้ค่า IF แต่หากวารสารดังกล่าว เป็นวารสารที่ตีพิมพ์มามากกว่า 2 ปี แล้ว แต่ไม่ปรากฎค่า IF อาจจำเป็นต้องติดต่อไปยังฐานข้อมูลหรือบริษัทที่จัดทำค่า IF เพื่อตรวจสอบสาเหตุ

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ Citation cartel หรือ การตกลงกันไว้ก่อนระหว่างวารสารในการอ้างอิงกันและกัน เพื่อให้ค่า IF ของวารสารเหล่านั้นเพิ่มขึ้น โดย Citation cartel กรณีแรกเกิดขึ้นในปี 2012 ซึ่ง Thomson Reuters ประกาศระงับการให้ค่า IF ของวารสาร 3 ใน 4 ชื่อทางด้านชีวการแพทย์ เนื่องจากมีพฤติกรรมการตกลงระหว่างวารสารในการอ้างอิงกันและกัน ต่อมาในปี 2014 ก็มีวารสารทางด้านธุรกิจอีก 6 ชื่อ ที่มีพฤติกรรมในทำนองเดียวกัน ซึ่ง Thomson Reuters ก็ดำเนินการเช่นเดียวกัน และในปี 2016 Thomson Reuters ก็ระงับการให้ค่า IF ของวารสาร 2 ชื่อ โดยวารสารทั้งสองจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เดียวกัน ในประเทศเยอรมนี ตามข้อมูลพบว่า 39% ของการอ้างอิงถึงวารสารชื่อที่ 1 ในปี 2015 มาจากวารสารชื่อที่ 2 ที่ถูกระงับการให้ค่า IF ทั้งนี้ในบางรายอาจถึงขั้นถอนรายชื่อวารสาร (อ้างอิงข้อมูลจาก Oransky, I and Marcus, A. (2017, February 22). The science world is plagued by ‘citation cartels’. Retrieved from https://theweek.com/articles/676146/science-world-plagued-by-citation-cartels

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป