ความฉลาดทางดิจิทัล  (DQ:  Digital  Intelligence  Quotient)  คือ  กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์      (ที่มา หนังสือความฉลาดทางดิจิทัล โดย สสส. และ สสย.  http://cclickthailand.com/contents/general/dq3.pdf  ) แล้วทักษะความฉลาดทางดิจิทัลที่สำคัญมีอะไรบ้าง โดยสรุปมีดังนี้
8 ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ที่ควรเรียนรู้
1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง  (Digital Citizen Identity)
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking)
3. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity Management)
4. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว  (Privacy Management)
5. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ   (Screen Time Management)
6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints)
7. ทักษะในการรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์  (Cyberbullying Management)
8. ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (Digital Empathy)
       ในบทความนี้ เรามีภาพสรุปให้คุณได้ทราบภาวะอารมณ์และการจัดการภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเสพสื่อ social มาตรวจสอบกันว่าคุณจะรับมือและจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร เพราะ ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันตนเอง ป้องกันคนที่คุณรัก ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถือเป็นวัคซีนป้องกันชีวิตเราได้ดีในปัจจุบันและอนาคต

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป