การพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย stroke ไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ และอัมพาต และการเพิ่มมากขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ การใช้ในทางการทหาร (ช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บให้เคลื่อนที่ได้และยกของหนักได้) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาด exoskeleton ขยายมากขึ้น

ตลาด exoskeleton แบ่งตามเทคโนโลยีเป็น stationary และ mobile ในช่วงปี 2018-2025 stationary จะสร้างรายได้อย่างมาก ทั้ง stationary และ mobile สามารถแบ่งต่อเป็น active และ passive ตามพลังงานที่ใช้ การเพิ่มขึ้นของการวิจัยและพัฒนาและการเพิ่มความต้องการหุ่นยนต์ที่ใช้มอเตอร์เพื่อช่วยกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ถูกคาดว่าจะเพิ่มอัตราการใช้เทคโนโลยี active exoskeleton ในคนพิการ การใช้เพิ่มขึ้นของ exoskeleton ชนิด stationary ในการทหารและอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มความต้องการของ exoskeleton ชนิดนี้ในอนาคต การใช้เพิ่มขึ้นของ powered exoskeleton ในการฟื้นสภาพ (rehabilitation) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นไปได้ที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ stationary ระหว่างปี 2018-2025

ตลาด exoskeleton แบ่งตาม drive type เป็น pneumatic actuators, hydraulic actuators, electric servo actuators, electric actuators, fully mechanical exoskeletons, shape memory alloy actuators และ fuel cell

fuel cell ได้รับการคาดหมายว่าจะขยายอย่างมากระหว่างปี 2018-2025 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการขยายสูงสุดของ fuel cell เช่น 1. การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นในข้อดีของ fuel cell เหนือ electric actuators  2. fuel cell ถูกขนส่งทางเรือมากขึ้น  3. มีการนำ stationary fuel cell ไปประยุกต์ใช้มากขึ้น

end use หลัก ในตลาด exoskeleton คือ healthcare, การทหาร และอุตสาหกรรม  ในปี 2018-2025 อุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการขยายสูงสุด ปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรมเกิดการขยายคือ การเพิ่มมากขึ้นของการได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวกับการทำงานและการเพิ่มขึ้นของการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี exoskeleton ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี exoskeleton ในอุตสาหกรรมหลายอย่าง และการเพิ่มขึ้นของการวิจัยและพัฒนาของ exoskeleton สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม คาดว่าจะทำให้การตลาดขยายในช่วงปี 2018-2025

ตลาด exoskeleton ใน Asia Pacific คาดว่าจะมีการขยายสูงสุดในช่วงปี 2018-2025 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย stroke และที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีรายได้ที่จับจ่ายได้เพิ่มขึ้น และมีทุนรัฐบาลให้

การลงทุนของบริษัทสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คาดว่าจะเพิ่มการขยายตลาด exoskeleton ในอนาคต เช่น บริษัท ReWalk Robotics พัฒนา exoskeleton ที่ชื่อ ReWalk ออกแบบเพื่อพยุงขาและส่วนบนของผู้พิการ

ที่มา: Grand View Research (February 2018). Exoskeleton Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Mobile, Stationary), By Drive Type, By End-use (Healthcare, Military, Industrial), And Segment Forecasts, 2018 - 2025. Retrieved June 10, 2019, from https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/exoskeleton-market

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป