Digital transformation คือ การนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ขณะที่การเริ่มต้น Digital transformation นั้น คือ การสร้างแรงบันดาลใจของผู้คนด้วย mindset ใหม่ เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

โดยหนึ่งแนวคิดของการบริหารจัดการองค์กรในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล คือ Agile organization ซึ่งหมายถึง การที่องค์กรมีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยต้องลดขั้นตอนในการทำงาน และ การอนุมัติ และการให้อำนาจแก่พนักงานมากขึ้น ซึ่งการจะเป็น Agile organization จะต้องมี Agile mindset คือ การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสร้าง Feedback loop และ การส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจที่รวดเร็ว โดยยึดความโปร่งใส การตรวจสอบโดยละเอียด และการปรับตัว

แรงงานดิจิทัลและการทำงานในอนาคต - พัฒนาการของ Digital workforce

 • ก่อนปี 2013 กระบวนการทำงานมีลักษณะเป็นแบบ Manual process
 • ปี 2013-2016 กระบวนการทำงานพัฒนาขึ้นเป็น Robotic Process Automation (RPA)
 • ปี 2016-2019 กระบวนการทำงานพัฒนาขึ้น Digital workforce คือ การทำงานร่วมกันของ RPA Cognitive และ Analytics
 • ปี 2017-2021 กระบวนการทำงานพัฒนาขึ้น Digital labor platform คือประกอบด้วย Digital labor platform Bot Store Cloud

เหตุผลที่ต้องมีการยกระดับ Digital workforce

 • ทำให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเกี่ยวกับแรงงานเหมาะสม เพิ่มความสามารถของแรงงาน
 • เพิ่มความเร็ว ความถูกต้อง (100%) และ ความพร้อมใช้งาน (24x356)
 • ปรับปรุงการปฏิบัติตาม การควบคุม และการตรวจสอบ
 • สนับสนุน digital transformation
 • เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงาน

รากฐานขององค์กรดิจิทัล คือ

 • การลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
 • การสร้างความสามารถที่ทดแทนได้แบบต้นทุนต่ำ
 • ความได้เปรียบทางการแข่งขัน


กลยุทธ์ Digital workforce ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กร 

สิ่งที่สำคัญในองค์กรดิจิทัล คือ ความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และ ธรรมาภิบาลและการควบคุม

 • ความยืดหยุ่น ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ช่วยให้สามารถปรับใช้ และ Scale-Out อย่างรวดเร็ว
 • ความปลอดภัย ความปลอดภัยระดับองค์กรที่ตรงตามข้อกำหนดการตรวจสอบที่เข้มงวดที่สุด
 • ธรรมาภิบาลและการควบคุม ตรวจสอบและวิเคราะห์ bots ทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบการควบคุมกลาง

Digital workforce สำหรับ องค์กรที่ทันสมัย 

 • Do กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนซึ่งทำให้เป็นอัตโนมัติ
 • Think กระบวนการที่ไม่มีโครงสร้างแบบอัตโนมัติด้วย AI และ Machine learning
 • Analyze การวิเคราะห์กระบวนการอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

ที่มาข้อมูลเรียบเรียงจาก:

"The Digital Transformation Journey: Getting Stared" โดย คุณ วีรภัทร จันทรวรรณกูล (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต FWD) และ "Digital Worker & the Future of Work" โดย Mr.Lau Seng Kiam (Senior Director, Sales Engineering บริษัท Automation Anywhere) ในงาน IDC CIO Summit 2019 จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น (International Data Group – IDC) เมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 2562 ณ Conrad Bangkok โดย งาน IDC CIO Summit 2019 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลลัพธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน และ การปรับตัวของหน่วยงานต่อเรื่องดังกล่าว ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป