Digital transformation คือ การนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
ทั้งนี้ Mr.Jun Fwu Chin (Research Director, IDC Asia/Pacific) แสดงความคิดเห็นว่า Digital transformation คือ การกลายเป็น digital native หรือ การกลายเป็นคนที่เกิดในยุคดิจิทัล โดยการที่บริษัทหรือองค์กรจะกลายเป็น Digital native บริษัทหรือองค์กรนั้นต้องขับเคลื่อนด้วยลูกค้าและกำลังแรงงานที่ชาญฉลาด เรียนรู้และปรับจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่มีความสำคัญ กระตุ้นการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ กระตุ้นรายได้ใหม่ และ กระตุ้นความจงรักภักดีของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล

จากการสำรวจข้อมูลของบริษัทในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 36.8% มีการบูรณาการหรือดำเนินการเกี่ยวกับ digital transformation อย่างต่อเนื่องภายในองค์กรในส่วนของการดำเนินงานและการบริการลูกค้า และ มีเพียง 10.5% มีกลยุทธ์ในการใช้ digital transformation เพื่อแปลงเปลี่ยนตลาดและลูกค้าด้วยการสร้างโมเดลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่

การแปลง digital transformation สู่ ไอทีฟังก์ชั่น เกี่ยวข้องกับ 4 ส่วน คือ องค์กร ความสามารถหลัก การสร้างรายได้ และการจัดการความเสี่ยง

 • องค์กร คือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลง KPIs
 • ความสามารถหลัก คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย และ ความสามารถในการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น เช่น ระบบอัจฉริยะ
 • การสร้างรายได้ คือ การขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาและช่องทางการจำหน่าย เช่น การสร้างรายได้จากข้อมูล หรือ วิศวกรซอฟต์แวร์ระดับองค์กร
 • การจัดการความเสี่ยง คือ เปิดทางธรรมมาภิบาลและความยืดหยุ่น เช่น ความไว้เนื้อเชื่อใจในโลกดิจิทัล หรือ digital trust

อนาคตของการทำงาน กับ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในไอทีคือสิ่งสำคัญ

 • วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและการมีกำลังของพนักงานที่สอดคล้องกับทักษะดิจิทัลใหม่
 • พื้นที่ การเชื่อมต่อและการป้องกันสิ่งแวดล้อมของการทำงาน อิสรภาพของเวลาและสถานที่
 • การร่วมมือกันระหว่างคนและเทคโนโลยี

การสร้างความสามารถหลักทางไอทีเพื่อความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและง่ายดายและการเพิ่มขนาดหรือสเกลของธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ระดับ

 • ระดับที่ 1 เทคโนโลยีใหม่และโมเดลการส่งมอบ ระดับแรกเป็นการเข้าถึง IT เช่น Cloud Mobile Social Big data
 • ระดับที่ 2 แพลตฟอร์มและชุมชน เช่น AI IoT Blockchain Natural interfaces
 • ระดับที่ 3 ระบบที่ทำงานโดยอิสระ เช่น Quantum computing BioDigital integration Exponential AI

มีการคาดการณ์ว่า 60% ของ CIO จะประยุกต์ข้อมูลและ AI สู่กระบวนการดำเนินงาน เครื่องมือ และขั้นตอนไอที ในปี 2021

การสร้างแพลตฟอร์มที่ทั้งเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย และ สามารถปรับขนาดได้ เน้นเรื่อง

 • กลยุทธ์ Cloud-based API เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามระบบนิเวศ ecosystem
 • Agile application architectures บน Platform-as-a-Service (PaaS)
 • เทคโนโลยีสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า
 • Digital trust ผ่านอัตลักษณ์ และ การจัดการช่องโหว่และภัยคุกคามในบริการทั้งหมด
 • Intelligent core บนการจัดการข้อมูล AI และ Machine learning

องค์กรแห่งอนาคต คือองค์กรที่เจริญเติบโตด้วยวัฒนธรรมแบบ digital native แข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ecosystem การสร้างรายได้จากการเข้าอกเข้าใจและการแสดงความสามารถในการนำโมเดลการทำงานเข้ากับความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า ทั้งหมดทำได้โดย กำลังแรงงานที่ชาญฉลาด การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยพนักงานทุกๆ คน ที่ปรับปรุงการดำเนิงนงานตลอดเวลา

ที่มาข้อมูลเรียบเรียงจาก: 

"The CIO's digital determination playbook" โดย Mr.Jun Fwu Chin (Research Director, IDC Asia/Pacific)  ในงาน IDC CIO Summit 2019 จัดโดย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น (International Data Group – IDC) เมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 2562 ณ Conrad Bangkok โดย งาน IDC CIO Summit 2019 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลลัพธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน และ การปรับตัวของหน่วยงานต่อเรื่องดังกล่าว ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป