Electronic Lab Notebook หรือ สมุดบันทึกการวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสมุดบันทึกที่นักวิจัยสามารถบันทึกกิจกรรมการวิจัย ทั้งข้อความ ภาพประกอบ สมการ หรือกราฟ ตั้งแต่ช่วงวางแผน (เช่น แนวคิด วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน) ช่วงดำเนินงาน คือ รายละเอียดการทดลองวิจัย (เช่น ใครทำ ทำอะไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำไมจึงทำ ทำอย่างไร ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัตถุดิบอะไรและอย่างไร) และ ช่วงวิเคราะห์ผล คือ ผลที่ได้จากการการทดลองวิจัย (เช่น สิ่งที่พบ ข้อสังเกต ข้อสรุป และขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไป) โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือของนักวิจัยในการบันทึกดังกล่าว

ปัจจุบันนี้ มี Electronic Lab Notebook เกิดขึ้นหลายตัว แต่ละตัวก็มีฟีเจอร์การทำงานทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน บางฟีเจอร์ก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น Harvard Medical School Data Management Working Group ของ Harvard Medical School ในสหรัฐอเมริกา จึงทำการสำรวจและเปรียบเทียบจุดเด่นและข้อจำกัดของ Electronic Lab Notebook แต่ละตัวในท้องตลาด และสรุปเป็น Electronic Lab Notebook Matrix เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน Electronic Lab Notebook ให้แก่หน่วยงานที่สนใจ

Electronic Lab Notebook Matrix ดังกล่าว ได้เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ Electronic Lab Notebook จำนวน 31 ตัว พร้อมฟีเจอร์การทำงาน โดยแบ่งเป็น 8 หมวดหลัก ได้แก่

  • การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน (Interactivity) 
  • การรองรับเอกสารนักวิจัย (Support for Researcher Documentation)
  • ความสามารถในการปรับใช้กับกระแสงานของ Lab (Adaptability to Lab workflows)
  • หน่วยเก็บข้อมูล (Storage)
  • โฮสติง (Hosting)
  • ความช่วยเหลือและบริการดูแล (Support)
  • ความปลอดภัย (Security)
  • อื่นๆ

จากการอัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือน สิงหาคม 2561

สนใจสามารถเข้าถึง Electronic Lab Notebook Matrix โดย Harvard Medical School คลิกที่นี่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป