ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชน เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเน้นการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ โดยได้จัดทำ ระบบห้องสมุดออนไลน์ Mobile Application “ห้องสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital Library) ทั้งในระบบ iOS และ Android

ปัจจุบันการเข้าถึงความรู้ด้านข่าวสารและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากขึ้น แต่ห้องสมุดเดิมไม่ตอบโจทย์ Lifestyle การอ่านของคนรุ่นใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ Green Digital Library รวบรวมความรู้สิ่งแวดล้อมมาไว้ในที่เดียว ครอบคลุมสื่อสมัยใหม่จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ระบบ E-Library ที่มี Digital Content ให้อ่านฟรีจำนวนมาก ซึ่งในคลังดิจิทัล จะมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ของหน่วยงานดังต่อไปนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

สามารถเข้าถึงได้ที่
Website : https://greendigitallibrary.deqp.go.th/
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookdose.deqp
iOS : https://apps.apple.com/us/app/green-digital-library/id1447222604?ls=1


 
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป