เนื่องจากค่าความชื้นและอุณหภูมิในห้องสมุด มีผลทำให้วัสดุสารสนเทศ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ รูปภาพ สไลด์ แผ่น CD DVD เสื่อมสภาพ เเละอาจทำให้เกิดเชื้อราได้ ดังนั้นจึงได้นำเทคโนโลยี Internet of things  (IoT) เข้ามาช่วยในการอ่านค่าความชื้น อุณหภูมิ เเละใช้เทคโนโลยี  Augmented Reality (AR) มาช่วยในการเเสดงผล โดยการ track image เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เเละเพิ่มฟังก์ชั่นการควบคุมเปิดปิดไฟ อีกด้วย

ARIoT

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป