- การศึกษาแบบเปิดคืออะไร
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด  (Open educational resources (OER)) เป็นการสอน การเรียนรู้ และวัสดุวิจัยในสื่ออะไรก็ได้ซึ่งมีอยู่ใน public domain หรือถูกปล่อยออกภายใต้การอนุญาตแบบเปิด (open license) ซึ่งยอมให้มีการเข้าถึงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้ การดัดแปลง การเผยแพร่โดยคนอื่น OER รวมถึง ตำราเรียน หลักสูตร การจดบันทึกการบรรยาย วีดีโอ เสียง การจำลอง การประเมิน และเนื้อหาอื่นๆ ใช้ในการศึกษา OER ทำให้เกิดการเข้าถึงวัสดุการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพสูง ซึ่งสามารถถูกตัดแต่งอย่างง่ายและดัดแปลงอย่างฟรี แก้ไข แบ่งปันกับครูและนักเรียนทั่วโลก OER สนับสนุนภารกิจของการศึกษาแบบเปิด ซึ่งเป็นการผสมรวมกันระหว่างเนื้อหาแบบเปิด วิธีปฏิบัติ นโยบาย และสังคม ซึ่งสามารถทำให้เกิดการเข้าถึงแบบกว้างโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน

- การศึกษาแบบเปิดทำงานอย่างไร
OER ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบดิจิทัลซึ่งทำให้ถูกเก็บ ทำสำเนา และกระจายออนไลน์ด้วยค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด OER ยังรวมถึงเนื้อหาที่ถูกสั่งพิมพ์ซึ่งถูกอนุญาตแบบเปิด บางกรณีนักเรียนชอบวัสดุออนไลน์แต่เนื้อหาที่ถูกสั่งพิมพ์จำเป็นเมื่อคอมพิวเตอร์หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่มีให้ ผู้ให้การสนับสนุนเชื่อว่าแหล่งทรัพยากรแบบเปิดควรจะเป็นไฟล์ที่ดัดแปลงได้ด้วยการอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมีส่วนร่วมใน 5R ได้แก่ retain (ทำและควบคุมสำเนาของเนื้อหา รวมถึงการดาวน์โหลด ทำซ้ำ และเก็บวัสดุนั้น) reuse (ใช้เนื้อหาในหลายหนทางเช่น ในห้องเรียน บนเว็บไซต์ หรือผ่านวีดีโอ) revise (ดัดแปลง ปรับ แก้ไขเนื้อหา เช่น การแปลเป็นอีกหนึ่งภาษา) remix (รวมเนื้อหาต้นฉบับหรือแก้ไขกับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่) และ redistribute (แบ่งปันสำเนาของเนื้อหาต้นฉบับพร้อมกับการแก้ไข) การอนุญาตแบบเปิดเช่นที่พบใน Creative Commons ทำให้ง่ายที่จะใช้แบบเปิดและฟรีเนื้อหาในขณะที่ยังคงรักษาลิขสิทธิ์ของเจ้าของงานนั้น

- ใครกำลังทำการศึกษาแบบเปิด
OpenStax ของ Rice University พัฒนา 35 ตำราเรียนซึ่งใช้โดยนักเรียนในวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมปลาย  Open Textbook Network ของ University of Minnesota จัดให้มี Open Textbook Library ซึ่งเป็นรายการของมากกว่า 480 ตำราเรียนที่ฟรี peer-review และอนุญาตแบบเปิด  BC Open Education Textbook Collection ของ BCcampus เป็นห้องสมุดของมากกว่า 240 ตำราเรียนแบบเปิด ใช้โดยหลายพันคณะและนักเรียน  Lumen Learning มีรายการของมากกว่า 45 ชุดของวัสดุของหลักสูตร OER ตัวอย่างและคลังของทรัพยากรแบบเปิดสามารถพบที่ Open Education Consortium, OER Commons และ MERLOT  Washington State Community College System จัดให้มี Open Washington ซึ่งช่วยคณะเรียนเกี่ยวกับและค้นหา OER  Creative Commons มีรายการคลัง OER

- ทำไมการศึกษาแบบเปิดสำคัญ
OER สามารถยืดหยุ่นได้ ดัดแปลงได้ ใช้ฟรี แบ่งปันง่าย และสามารถเก็บได้ยาวนาน ทำให้คณะและนักเรียนพร้อมที่จะดัดแปลงเนื้อหาการศึกษาเพื่อตอบความต้องการของท้องถิ่น สำหรับนักเรียน OER ทำให้ประหยัดเงินเป็นดอลลาร์ในขณะที่ยังทำให้ผู้เรียนพร้อมเข้าถึงวัสดุการศึกษาที่ยืดหยุ่นได้มากและมีคุณภาพสูงที่หลากหลาย หลายผู้ปฏิบัติโต้แย้งว่าการศึกษาแบบเปิดสามารถเป็นวิธีปฏิบัติทางการศึกษาหลักด้วยผู้เรียนผลิต ประเมิน ใช้ เปลี่ยนแปลง และแบ่งปัน OER สำหรับคณะ เนื้อหาแบบเปิดทำให้มีโอกาสมากที่จะจัดการกับวัสดุการศึกษาและตัดแต่งเพื่อความต้องการของผู้เรียน แบ่งปันความรู้ทั่วการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

- อะไรเป็นผลเสีย
ถึงแม้ OER ให้ใช้ฟรี เหมือนกับแหล่งทรัพยากรการศึกษาทั้งหมดต้องการการลงทุนเพื่อสร้าง นำมาใช้ และการรักษา ไม่ใช่ทุกสถาบันพร้อมที่จะจัดให้มีการตอบแทน การสนับสนุนบริการ และนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาของแหล่งทรัพยากรแบบเปิด หนึ่งอุปสรรคที่จะนำมาใช้คือบางสถาบันการศึกษายังคงพิจารณาเนื้อหาแบบเปิดด้อยกว่าวัสดุการศึกษาแบบดั้งเดิมและต่อต้านแนวคิดของการศึกษาแบบเปิด สิ่งที่ต้องทำคือเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าและคุณภาพของ OER และงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ OER ต่อสถาบันการศึกษา นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำคือพัฒนานโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาและการกระจายของเนื้อหาแบบเปิด

ที่มา: Educause Learning Initiative (June 2018). 7 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT ... ™ Open Education: Content. Retrieved August 27, 2018, from https://library.educause.edu/~/media/files/library/2018/6/eli7157.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป