คณะนักวิจัยจาก Carnegie Mellon University พัฒนาวัสดุที่ซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองความเสียหายเชิงกลอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้เผยแพร่ในวารสาร Nature Materials

วัสดุประกอบด้วยหยดโลหะเหลวแขวนลอยในพอลิเมอร์นิ่มที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น (soft elastomer) เมื่อได้รับความเสียหาย หยดโลหะเหลวจะแตกออกเพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่กับหยดโลหะเหลวรอบๆ และส่งสัญญาณไฟฟ้าไปเส้นทางต่างๆ โดยปราศจากการขัดขวาง

วัสดุสามารถประยุกต์ใช้ในหุ่นยนต์ชีวภาพ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องยนต์และคน และคอมพิวเตอร์สวมใส่ได้ เนื่องจากวัสดุยังมีความสามารถนำไฟฟ้าสูงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อถูกยืดออก จึงเหมาะกับการใช้ในการส่งพลังงานและข้อมูล

รองศาสตราจารย์ Carmel Majidi หนึ่งในคณะนักวิจัย กล่าวว่า งานวิจัยอื่นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นิ่มได้วัสดุที่ยืดหยุ่นและผิดรูปร่างได้แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเสียหายเชิงกลซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้าอย่างทันที

ที่มา: College of Engineering, Carnegie Mellon University (2018, May 21). Self-healing material a breakthrough for bio-inspired robotics. ScienceDaily. Retrieved July 6, 2018, from https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180521131748.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป