ACROSS ย่อมาจาก Archives Cross Boundaries คือ one-stop search service รายการเอกสารจดหมายเหตุที่มีให้บริการในห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และคลังข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไต้หวัน ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันเอกชน และส่วนบุคคล พัฒนาขึ้นโดย National Archives Administration (NAA) ของประเทศไต้หวัน เปิดตัวให้บริการในปี ค.ศ. 2010 โดย ACROSS จัดเป็นแพลตฟอร์มระหว่างสถาบัน (inter-institutional platform) แรก ที่ให้บริการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศข้ามหน่วยงานของไต้หวัน

ACROSS ได้รวบรวมฐานข้อมูล 94 ฐาน ที่พัฒนาขึ้นโดยห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และคลังข้อมูล 30 แห่งในไต้หวัน ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหารายการภาพ เสียง วิดีโอ และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณค่า ประมาณ 7 ล้านรายการ ซึ่งย้อนหลังไปถึงสมัยราชวงศ์หมิงในสมัยศตวรรษที่ 14 และราชวงศ์ชิง และช่วงปีแรกๆ ของไต้หวัน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหาและการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุจากฐานข้อมูลต่างๆ แก่ผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน และเพื่อการส่งเสริมการบริการดิจิทัล

ตัวอย่างหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Academia Historica, Taiwan Historica, Academia Sinica Institute of Taiwan History, Academia Sinica Institute of Modern History, Academia Sinica Institute of History and Philology, National Central Library, National Taiwan University, Kaohsiung Museum of History, Institute of Hsinchu County History และ Council for Cultural Affairs

ในด้านเทคนิคของการพัฒนา ACROSS นั้น ACROSS ถูกพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีหลัก 2 ตัว คือ  integrates meta-search และ API (Application Programming Interface) ในการสืบค้นและแสดงรายการเอกสารจดหมายเหตุจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่ร่วมโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบจะแสดงรายการบรรณานุกรมของเอกสารจดหมายเหตุและรายชื่อของหน่วยงานที่ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุรายการนั้นๆ หากผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ปุ่ม "link to the source database" โดยระบบจะพาผู้ใช้บริการไปยังฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของรายการ ขณะที่ ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการอนุญาตใช้งานเอกสารจดหมายเหตุนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเอกสารจดหมายเหตุเป็นผู้กำหนด ระบบ ACROSS มีการบริหารจัดการรายการข้อมูลโดยแบ่งตามเนื้อหา ช่วงเวลา และประเภทของสื่อ รวมถึงหน่วยงานเจ้าของรายการ ระบบยังมีฟังก์ชันอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกการค้นและเข้าถึงรายการเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการ เช่น knowledge guidance services, personalized services, Web 2.0 user interactive services โหมดการค้นหาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (การค้นหาขั้นสูงใช้ตรรกะบูลีน AND, OR, NOT) การขยายผลการค้นหา หรือ การกรองผลการค้นหา

Archives Cross Boundaries

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป