เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการสงวนรักษารายการข้อมูลและจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ (Preserving Electronic Archives & Records Laboratory - PEARL) ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติไต้หวัน (National Archives Administration) ห้องปฏิบัติการนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสงวนรักษารายการข้อมูลและจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการเข้าถึงและใช้งานรายการข้อมูลและสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บรายการข้อมูล

PEARL ให้บริการครอบคลุม 1. การย้ายโอน (migration) รายการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากรูปแบบ หรือ สื่อหนึ่ง ไปยังรูปแบบ หรือ สื่อใหม่ ที่เหมาะสมมากกว่า 2. การสร้างระบบจำลองเพื่อให้สามารถทำงานแทนระบบเดิม (emulation) 3. การกู้คืน (recovery) รายการข้อมูลและฮาร์ดแวร์ 4. การสงวนรักษา (preservation) รายการข้อมูล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และ 5.การทำลาย (destruction) รายการข้อมูลและสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช้งานแล้ว

Migration

คือ บริการการย้ายโอนไฟล์ข้อมูลจากรูปแบบหนึ่ง ไปยังรูปแบบใหม่ (electronic records format migration) เพื่อให้ไฟล์ข้อมูลที่เก็บนั้นยังสามารถเข้าถึง แสดงผล และใช้ได้ แม้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป เช่น TIFF เป็น JPEG, JPEG เป็น TIFF, TIFF เป็น PNG, WDL เป็น PDF/A, DOC เป็น PDF/A, WMV เป็น MPEG-2, DOCX เป็น PDF/A, POSTSCRIPT เป็น PDF/A, DOC เป็น ODT, PPT เป็น PDF/A, XLS เป็น PDF/A, EML เป็น PDF/A, MP3 เป็น WAV, TIFF เป็น PDF/A

โดยเครื่องมือที่ใช้ เช่น PDFCreator (outputs คือ TIFF, JPGE, PDF และ PDF/A formats), GhostScript (outputs คือ PDF และ PDF/A formats), FFmpeg (outputs คือ MPEG-2 และ H.264 formats), และ OpenOffice (outputs คือ ODT format)

ยังมีบริการการย้ายข้อมูลที่ถูกเก็บในสื่อหนึ่งที่มีสภาพชำรุดหรือไม่มีเครื่องให้เปิดใช้งาน ไปยังสื่อที่ทันสมัยกว่าหรือสภาพสมบูรณ์ (media migration) เช่น จาก VHS/Beta/Betacam เป็น DVD, CD เป็น DVD, Vinyl/Tape/floppy disk เป็น DVD, microfilm เป็น DVD (JPEG/TIFF/PDF)

Recovery

คือ บริการการกู้คืนเนื้อหา ไฟล์ และสื่อที่ใช้จัดเก็บข้อมูล เครื่องมือเพื่อใช้สำหรับกู้ไฟล์ เช่น R-studio, FinalData และ  Unstoppable Copier เครื่องมือเพื่อใช้สำหรับกู้ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เช่น Forensic Talon และ เครื่องมือเพื่อใช้สำหรับกู้แผ่น (Disc) เช่น CD recovery toolbox, Disc rapair machine และ Optical disc checker

Preservation

คือ บริการการสงวนรักษาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ (เช่น การสงวนรักษาระบบปฏิบัติการ Dos Unix และ Windows การสงวนรักษา floppy disks, hard disks, optical discs, tapes) และรายการข้อมูล (เช่น ฐานข้อมูล อีเมล เว็บเพจ วิดีโอ และออดิโอ)

Destruction

คือ บริการการลบรายการอิเล็กทรอนิกส์จากสื่อที่ใช้จัดเก็บ การทำลายสื่อ เช่น cassette tapes, floppy disks, optical discs, hard disks, magnetic tapes เพื่อเคลียร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในสื่อ แต่หากสื่อใดไม่ต้องการใช้งานแล้ว ก็มีบริการทำลายโดยใช้เครื่องหั่นย่อย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป