ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย : http://agkb.lib.ku.ac.th/rice

คือ ฐานข้อมูลที่แสดงบทความรู้เรื่องข้าว ชาวนาไทย และความรู้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว รวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นหนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอน และบทความในหนังสือ บทความในวารสาร ผลงานวิจัย
พัฒนาโดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐานข้อมูลนี้  สามารถสืบค้นข้อมูลด้านเกษตรทั่วไป กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  พร้อมให้บริการหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อความรู้ด้านข้าวและชาวนาไทย ฐานข้อมูลแสดงข้อมูลสถิติ Top 10 ได้แก่ เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เรื่องที่มีผู้ดาวน์โหลดมากที่สุด ผู้แต่งที่มีผลงานมากที่สุด คำค้นที่มีการค้นหามากที่สุด

ภาพที่ 1 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

ภาพที่ 2 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์ ฐานข้อมูลข้าวและชาวนาไทย

การสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย

 • ผลงานทั้งหมด
 • หมวดของข้อมูล
 • ผลงานที่ได้รับความนิยม
 • ผลงานล่าสุด
 • ประเภทเนื้อหา
 • ประเภทเอกสาร
 • จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
 • จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
 • จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
 • จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างการสืบค้นแบบเบื้องต้น (Basic Search) โดยใช้คำว่า ข้าวเหนียว

ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นแบบเบื้องต้น  ดังนี้
          1. ใช้คำค้น พิมพ์คำว่า ข้าวเหนียว
          2. คลิก คำว่า ค้นหา

ตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นแบบขั้นสูง ดังนี้
          1. ใช้คำค้น พิมพ์คำว่า ข้าวเหนียว ใช้คำเชื่อม OR
          2. คำค้น พิมพ์คำว่า ข้าวเจ้า
          3. คลิก คำว่า ค้นหา

ภาพที่ 5 ผลการค้นหาจากคำว่า ข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้า ดังนี้

 1. พบรายการที่ค้นจาก ข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้า เป็นประเภทบทความในหนังสือ ซึ่งจะเห็นว่าแสดง
  ปีที่พิมพ์ ชื่อเอกสาร ฯลฯ 
 2. ให้คลิกคำว่า เพิ่มเติม จะไปปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 จะพบว่า เป็นการแสดงรายละเอียดของผลการสืบค้น ดังนี้

 1. พบว่า เป็นการแสดงชื่อเอกสาร ที่มีคำว่า ข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้าเข้าอยู่ในเนื้อหาด้วย
 2. หากต้องการบทความนี้ สามารถพิมพ์จากหน้าจอนี้ได้ หรือต้องการส่งถึงอีเมลตนเองก็ทำได้ก็สามารถทำได้

ภาพที่ 7 จะพบว่า เป็นการแสดงข้อมูลสถิติ Top 10 ในเรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป