ThaiLIS (Thai Library Integrated System)

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network - Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อให้การจัดบริการสารสนเทศมีความครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็วยิ่งขึ้น เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ThaiLIS http://tdc.thailis.or.th/tdc เป็นโครงการที่เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ และอื่นๆ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ ห้ามมิให้นำผลงานเหล่านี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางด้านการค้า หรืออื่นใด นอกเหนือจากการใช้เพื่อการศึกษาพัฒนาประเทศเท่านั้น และจะต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานเหล่านี้ทุกครั้ง

ThaiLIS สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความวิชาการ จากฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network - Metropolitan: Thailinet) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network: Pulinet) และทบวงมหาวิทยาลัยที่เข้าโครงการนี้ หากต้องการโหลดเอกสารฉบับเต็มจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกก่อน

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ของโครงการ ThaiLIS

เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกก่อน แต่หากต้องการค้นหาเบื้องต้นรวมถึงต้องการดูแค่บทคัดย่อ ก็สามารถค้นหาก่อนได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนภาพที่ 2 แสดงการเป็นสมาชิกต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อสามารถโหลดเอกสารฉบับเต็มได้ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างสำหรับการค้นหาเบื้องต้น (Basic Search)

สำหรับการค้นหา หากต้องการค้นหาอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะใช้การค้นหาแบบ Basic Search ได้ตามภาพที่ 3 ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดี ได้ข้อมูลจำนวนมาก

ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่างสำหรับการค้นหาขั้นสูง (Advanced Search)

แต่หากต้องการค้นหาอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เช่นช่วงปีที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถเลือกเป็นการค้นหาแบบ Advanced Search ตามภาพที่ 4 การค้นหาลักษณะนี้จะทำให้ผู้ใช้งานกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่สนใจได้ และไม่เสียเวลาไปกับข้อมูลที่ล้าสมัย

         

ภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างการสืบค้นคำว่า “ข้าวเจ้า”เริ่มต้นด้วยใส่คำค้นที่
หมายเลข 1 ใส่คำค้นว่า ข้าวเจ้า
ตามหมายเลข 2 เลือกขอบเขตการค้นหาเลือกเป็น ทุกเขตข้อมูล
ตามหมายเลข 3 เลือกทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หมายเลข 4 เลือกเป็นเอกสารทุกชนิด
ตามหมายเลข 5 และเลือกปีตั้งต้นและสุดท้าย และ 6 ตามลำดับ
จากนั้นจึงกดค้นหาที่ หมายเลข 7

ภาพที่ 6 ผลการค้นหาที่ปรากฏเมื่อค้นหาคำว่า “ข้าวเจ้า”
หมายเลข 1 ผลการค้นหามีจำนวน 363 รายการ
หมายเลข 2 แยกตามชนิดเอกสาร
หมายเลข 3 ผลการค้นหาถัดไป
หมายเลข 4 แยกตามหน่วยงาน
และหมายเลข 5 แยกตามปีที่สร้างเอกสาร

ภาพที่ 7 แสดงผลรายละเอียดของเอกสาร

ภาพที่ 7 เมื่อคลิกเลือกรายการที่ต้องการ จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลของเอกสารนั้นๆ รวมถึงสามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF ได้อีกด้วย หากทำการลงทะเบียนไว้แล้ว

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc

ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2354-5678 โทรสาร. 0-2354-5678 ต่อ 7100

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป