สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ AIT เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ  โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) หรือ ห้องสมุดกลาง สวทช. มีความร่วมมือด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศกับสำนักหอสมุดกลาง AIT มาตั้งแต่ปี 2546

ข้อมูลการให้บริการของสำนักหอสมุดกลาง AIT และเป็น ดังนี้
ประเภทและจำนวนทรัพยากรที่มีให้บริการ

มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด จำนวนมากกว่า 138,169 รายการ ให้บริการ ได้แก่ หนังสือเรียน รายงานทางเทคนิค วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุมวิชาการ นอกจากนี้ยังบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ 13 รายชื่อ ครอบคลุม e-journalฯ  กว่า 10,000 รายชื่อ และมีบริการ e-Book ถึง 2 แพ็คเกจ สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด 62,684 รายชื่อ

บริการ
- บริการฐานข้อมูลออนไลน์ มี 13 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 
1. ACM Digital Library
2. ASCE Library Complete Collection
3. EBSCO Business Source Complete
4. Emerald Emerging Market Case Studies
5. Emerald Management e-Journal Premier
6. IEEE/IET Electronic Library
7. Journal Citation Report
8. Knovel
9. ScienceDirect
10. Scopus
11. SpringerLink
12. Web of Science (Web of knowledge)
13. WorldSciNet

-บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ดังภาพประกอบรูปภาพที่ 1 แสดงหน้าสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรูปภาพที่ 2 แสดงรายการที่สืบค้นในระบบ

รูปภาพที่ 3 แสดงรายการที่ค้นพบในฐานข้อมูล

-บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ การยืมหนังสือต่อ (Renew) การจองทรัพยากรสารสนเทศ
-บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ สามารถส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ หลังจากเวลาทำการลงกล่องด้านข้างห้องสมุด ดังภาพประกอบ

รูปภาพแสดง ตู้รับคืนอัตโนมัติ Book Return
แหล่งมา
 http://www.library.ait.ac.th/pages/loanandperiod.htm

-บริการยืมระหว่างห้องสมุด สามารถให้บริการได้ ติดต่อ Mr.Somporn Pakhethai  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel.02 5245852 Ext.5852

พื้นที่ในการให้บริการของสำนักหอสมุดกลางฯ ประกอบด้วย


รูปภาพที่ 1 แสดงจองห้องพักออนไลน์กลุ่มห้องเรียน


รูปภาพที่ 2 แสดงห้องล็อกเกอร์, การศึกษาส่วนบุคคล, พื้นที่อ่านหนังสือ,ห้องประชุมทางไกล และพื้นที่ค้นหา


รูปภาพที่ 3 แสดงพื้นที่อ่านหนังสือ
หมายเหตุ แหล่งที่มาของรูปภาพ http://www.library.ait.ac.th/#

สิทธิ์ในการยืมหนังสือ และอัตราค่าปรับของผู้ใช้บริการ

ประเภทสมาชิก รายการที่ยืมได้ ระยะเวลาในการยืม
ปริญญาตรี 4 รายการ 2 สัปดาห์
ปริญญาโท นักเรียนแลกเปลี่ยน 8 รายการ 2 สัปดาห์
ปริญญาเอก นักวิจัย 12 รายการ 2 สัปดาห์
คณะต่างๆ        30 รายการ 3 เดือน
ยืมระหว่างห้องสมุด 3 รายการ 2 สัปดาห์เวลาสำหรับการให้บริการ
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : เวลา 08.00 น. - 22.30 น.
ปิดวันหยุดราชการ
สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชม  : เวลา 08.00 น. -17.00 น.

สนใจเข้าเยื่ยมชมหอสมุดฯ

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่   

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป