แนวคิดทั้งหมดดังข้างล่างนี้เป็นแนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับ OER 7 อันดับแรกที่ได้จากการลงคะแนนจากมากกว่า 100 คณะ บรรณารักษ์ นักศึกษา และสมาชิกคนอื่นๆ ในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอเมริกาเหนือ ทีมอาสาสมัครได้พัฒนาการสำรวจความคิดเห็นและลงในรายการ email และโซเชียลมีเดียเป็นเวลา 2 สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคม 2017

แนวคิดที่ 1: เปิด (open) อย่างง่ายหมายถึงฟรี
ความจริง: เปิด หมายถึงการอนุญาตให้ดาวน์โหลด ดัดแปลง และแบ่งปันวัสดุฟรี

แนวคิดที่ 2: OER ทั้งหมดเป็นดิจิทัล
ความจริง: OER มีหลายรูปแบบ อาจเป็นแบบพิมพ์ ดิจิทัล เสียง และอื่นๆ

แนวคิดที่ 3: จ่ายเพื่ออะไรได้อย่างงั้น
ความจริง: OER สามารถถูกผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพเดียวกับตำราเรียนดั้งเดิม

แนวคิดที่ 4: ลิขสิทธิ์สำหรับ OER ยุ่งยาก
ความจริง: การอนุญาตแบบเปิด (open licensing) ทำให้ OER ง่ายในการใช้ตำราเรียนอย่างฟรีและถูกต้อง

แนวคิดที่ 5: OER ไม่ยั่งยืน
ความจริง: หลายต้นแบบกำลังค่อยๆ พัฒนาเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ OER

แนวคิดที่ 6: ตำราเรียนแบบเปิด (open textbooks) ขาดสิ่งเสริม
ความจริง: ตำราเรียนแบบเปิดบ่อยๆ มีสิ่งเสริม และเมื่อไม่มี OER ที่มีอยู่สามารถให้การสนับสนุนเพิ่ม

แนวคิดที่ 7: สถาบันไม่พร้อมสำหรับ OER
ความจริง: สถาบันสามารถเริ่ม OER เพียงเล็กน้อย

ที่มา: SPARC (2017, October 25). OER Mythbusting. Retrieved February 19, 2018,from https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2017/10/OER_Mythbusting_2017.pdf

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป